Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-85/05

Susanne Sørensen

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Virkamiehet, jotka pääsevät ylempään tehtäväryhmään avoimen kilpailun kautta – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkityt hakijat – Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen ottamisen yhteydessä koskevat siirtymäsäännökset – Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Susanne Sørensen vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan ensinnäkin komission 6.8.2004 tekemän päätöksen, jolla hänet nimitettiin hallintoavustajaksi, siltä osin kuin kyseisessä päätöksessä hänet sijoitetaan palkkaluokkaan B*3 palkkatasolle 2, ja toiseksi päätöksen, jolla kaikki hänelle kertyneet ylennyspisteet poistetaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urajärjestelmän käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta sekä neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urajärjestelmän käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liite XIII ja neuvoston asetus N:o 723/2004)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 723/2004 ja tullut voimaan 1.5.2004, koskee virkamiehiä, jotka on otettu ennen 1.5.2006 ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” ja jotka tosiasiallisesti ovat siirtyneet toiseen ura-alueeseen 1.5.2004 jälkeen. Mainittu 5 artiklan 2 kohta koskee vain virkamiehiä, jotka vaihtavat ura-aluetta sisäisen kilpailun välityksellä. Näin ollen silloin, kun virkamies on hyväksytty avoimessa kilpailussa eikä sisäisessä kilpailussa, häneen ei sovelleta henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohtaa.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdassa, joka koskee avoimissa kilpailuissa hyväksyttyjä hakijoita, jotka on otettu palvelukseen 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana, ilmaisulla otettu palvelukseen on täsmällinen merkitys ja sen on ymmärrettävä merkitsevän 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana palvelukseen sellaiseen virkaan astuneita virkamiehiä, johon heillä on pääsy sen jälkeen, kun heidät on otettu ennen 1.5.2006 soveltuvien hakijoiden luetteloon, jolla on saatettu päätökseen vanhojen henkilöstösääntöjen järjestelmän mukaisesti julkaistu kilpailu. Näin ollen kyseistä säännöstä voidaan soveltaa sellaisen henkilön palkkaluokan määrittämiseen, joka oli jo virkamies silloin, kun hän kuului mainitunlaisessa avoimessa kilpailussa hyväksyttyihin hakijoihin.

(ks. 56, 59, 60, 65 ja 66 kohta)

2.      Yhdenvertaisuusperiaatteella ei voida rajoittaa lainsäätäjän vapautta tehdä milloin vain henkilöstösääntöjen säännöksiin muutoksia, joita se pitää viranhoidon edun mukaisina, vaikka nämä säännökset ovatkin virkamiehille epäedullisempia kuin aiemmat säännökset.

Kilpailussa hyväksyttyjä hakijoita voidaan kohdella eri tavoin sen mukaan, onko heidät nimitetty ennen unionin lainsäätäjän tekemän henkilöstösääntöjen uudistuksen voimaantuloa vai sen jälkeen, koska mainittu erottelu on objektiivisesti perusteltua sen vuoksi, että on tarpeen säilyttää unionin lainsäätäjän vapaus tehdä milloin vain henkilöstösääntöjen säännöksiin muutoksia, joita se pitää viranhoidon edun mukaisina. Kaksi virkamiestä, joiden palkkaluokka on määritelty korkeammaksi eri henkilöstösääntöjen säännösten mukaan, ovat jo tästä syystä eri tilanteessa.

(ks. 91, 96 ja 97 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008 (Kok., s. I‑10945, 79 kohta) ja asia C‑496/08 P, Angé Serrano v. parlamentti, 4.3.2010 (Kok., s. I-1793, 108 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007 (Kok., s. II‑2523, 86 kohta)