Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑85/05

Susanne Sørensen

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Ierēdņi, kuri pēc atklāta konkursa pievienojas augstākai funkciju grupai – Kandidāti, kuri rezerves sarakstā ir iekļauti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus, mazāk labvēlīgus noteikumus – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Sērensena [S. Sørensen] lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas 2004. gada 6. augusta lēmumu, ar kuru viņa tika iecelta asistentes amatā, tiktāl, ciktāl viņa ar šo lēmumu ir klasificēta B*3 pakāpes 2. līmenī, un, otrkārt, atcelt lēmumu, ar kuru ir anulēti visi viņas uzkrātie paaugstināšanas amatā punkti

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē

(Civildienesta noteikumu XIII pielikums; Padomes Regula Nr. 723/2004)

1.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts, kurš ticis grozīts ar Regulu Nr. 723/2004 un stājies spēkā 2004. gada 1. maijā, attiecas uz ierēdņiem, kuri pirms 2006. gada 1. maija bijuši iekļauti to “kandidātu sarakstā, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā”, un kuri pēc 2004. gada 1. maija faktiski bijuši pārcelti citā kategorijā. Minētais 5. panta 2. punkts attiecas vienīgi uz ierēdņiem, kuri nomaina kategoriju, izturot iekšēju konkursu. Līdz ar to, ja ierēdnis ir izturējis atklātu konkursu, nevis iekšēju konkursu, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts viņam netiek piemērots.

Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktā, kas attiecas uz atklāto konkursu veiksmīgajiem kandidātiem, kuri “tiek iecelti amatā laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim”, terminam “iecelti amatā” piemīt konkrēta nozīme un tas ir jāsaprot kā tāds, kas attiecas uz ierēdņiem, kuri uzsākuši pildīt amata pienākumus laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim darba vietā, kura viņiem kļuvusi pieejama pēc viņu pirms 2006. gada 1. maija veiktās iekļaušanas piemēroto kandidātu sarakstā, kas ticis izveidots, noslēdzot konkursu, kurš izsludināts saskaņā ar agrākajos Civildienesta noteikumos paredzēto kārtību. Līdz ar to šī tiesību norma ir jāpiemēro, nosakot klasifikāciju personai, kura jau ir bijusi ierēdne brīdī, kad tā tikusi minēta šāda atklātā konkursa veiksmīgo kandidātu vidū.

(skat. 56., 59., 60., 65. un 66. punktu)

2.      Vienlīdzības princips nevar ierobežot likumdevēja brīvību jebkurā brīdī veikt Civildienesta noteikumu normu grozījumus, kurus tas uzskata par atbilstošiem dienesta interesēm, pat ja jaunie noteikumi izrādās ierēdņiem nelabvēlīgāki nekā agrākie.

Attieksme pret konkursa veiksmīgajiem kandidātiem var būt atšķirīga atkarībā no tā, vai datums, kad viņi ir pieņemti darbā, ir pirms vai pēc Savienības likumdevēja veiktas Civildienesta noteikumu reformas spēkā stāšanās, jo šāda diferenciācija ir objektīvi pamatota ar vajadzību saglabāt tā brīvību jebkurā brīdī veikt Civildienesta noteikumu normu grozījumus, kurus tas uzskata par atbilstošiem dienesta interesēm. Tādējādi divi ierēdņi, kuri ir pārklasificēti augstākā pakāpē saskaņā ar atšķirīgām Civildienesta noteikumu normām, šī paša iemesla dēļ ir atšķirīgās situācijās.

(skat. 91., 96. un 97. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 22. decembris, C‑443/07 P Centeno Mediavilla u.c./Komisija, Krājums, I‑10945. lpp., 79. punkts; 2010. gada 4. marts, C‑496/08 P Angé Serrano/Parlaments, Krājums, I‑1793. lpp., 108. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 11. jūlijs, T‑58/05 Centeno Mediavilla u.c./Komisija, Krājums, II‑2523. lpp., 86. punkts.