Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑85/05


Susanne Sørensen

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu otwartego – Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia – Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów – Artykuł 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której S. Sørensen domaga się po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie jej powołania na stanowisko asystentki w zakresie, w jakim na podstawie tej decyzji została zaszeregowana do grupy B*3, stopień 2, a po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie usunięcia wszystkich punktów awansu, jakie zgromadziła.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda strona pokrywa własne koszty.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące powołania do grupy zaszeregowania

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3; rozporządzenie Rady nr 723/2004)

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące powołania do grupy zaszeregowania

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII; rozporządzenie Rady nr 723/2004)


1.      Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, zmienionego rozporządzeniem nr 723/2004, obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r., dotyczy urzędników, których nazwiska pojawiły się przed dniem 1 maja 2006 r. „na liście kandydatów [kwalifikujących się] do przeniesienia z jednej kategorii do innej”, i którzy faktycznie zostali przeniesieni do innej kategorii po dniu 1 maja 2004 r. Omawiany art. 5 ust. 2 dotyczy wyłącznie urzędników zmieniających kategorię w drodze konkursu wewnętrznego. W rezultacie, jeśli urzędnik został laureatem konkursu otwartego, a nie konkursu wewnętrznego, art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego nie znajduje względem niego zastosowania.

Wyrażenie „z naboru” zawarte w art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który dotyczy laureatów konkursów otwartych „z naboru przeprowadzonego między 1 maja 2004 r. a 30 kwietnia 2006 r.” ma dokładne znaczenie, które należy rozumieć w ten sposób, że określa urzędników rozpoczynających służbę pomiędzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem 30 kwietnia 2006 r. na stanowisku dla nich dostępnym w następstwie wpisania ich przed dniem 1 maja 2006 r. na listę odpowiednich kandydatów, zamykającą konkurs opublikowany pod rządami dawnego regulaminu pracowniczego. W rezultacie przepis ten znajduje zastosowanie celem określenia zaszeregowania osoby, która była już urzędnikiem, kiedy jej nazwisko zostało umieszczone na liście laureatów takiego konkursu otwartego.

(zob. pkt 56, 59, 60, 65, 66)


2.      Zasada równości nie może stanowić bariery dla swobody prawodawcy we wprowadzaniu do przepisów regulaminu pracowniczego w dowolnym momencie zmian, które uzna on za zgodne z interesem służby, choćby zmienione przepisy były mniej korzystne dla urzędników w porównaniu z dawnymi.

Laureaci konkursu mogą być odmiennie traktowani w zależności od tego, czy zostali powołani przed czy po wejściu w życie reformy regulaminu pracowniczego przeprowadzonej przez prawodawcę Unii, ponieważ takie zróżnicowanie jest obiektywnie uzasadnione koniecznością zachowania swobody dokonywania w każdej chwili przez prawodawcę zmian przepisów regulaminu pracowniczego, które uznaje on za zgodne z interesem służby. Tymczasem dwaj urzędnicy, których zaszeregowanie zostaje zmienione na wyższą grupę pod rządami różnych przepisów regulaminu pracowniczego, znajdują się z tego właśnie względu w odmiennych sytuacjach.

(zob. pkt 91, 96, 97)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑443/07 P Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 22 grudnia 2008 r., Zb.Orz. s. I‑10945, pkt 79; sprawa C‑496/08 P Angé Serrano przeciwko Parlamentowi, 4 marca 2010 r., Zb.Orz. s. I‑1793, pkt 108

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., Zb.Orz. s. II‑2523, pkt 86