Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑85/05

Susanne Sørensen

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe verejného výberového konania – Uchádzači zapísaní do rezervného zoznamu pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy pri prijímaní – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou S. Sørensen navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia Komisie zo 6. augusta 2004, ktorým bola vymenovaná na miesto asistentky v rozsahu, v akom je týmto rozhodnutím zaradená do platovej triedy B*3, platového stupňa 2, a jednak zrušenie rozhodnutia o odňatí všetkých bodov na povýšenie, ktoré získala

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku zmenený a doplnený nariadením č. 723/2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004, sa týka úradníkov, ktorí boli pred 1. májom 2006 zapísaní na „zoznam uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“ a ktorí boli skutočne do inej kategórie preložení po 1. máji 2004. Uvedený článok 5 ods. 2 sa týka len úradníkov, ktorí boli preložení do inej kategórie na základe interného výberového konania. Ak úradník uspel vo verejnom výberovom konaní a nie v internom výberovom konaní, článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku sa naň neuplatňuje.

V článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý sa týka úspešných uchádzačov verejných výberových konaní „prijatých do zamestnania medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006“ má výraz „prijatí“ presný zmysel a treba mu rozumieť tak, že označuje úradníkov, ktorí nastúpili do služobného pomeru od 1. mája 2004 do 30. apríla 2006 na pracovné miesto sprístupnené po ich zápise pred 1. májom 2006 do zoznamu vhodných uchádzačov, ktorým bolo ukončené výberové konanie zverejnené za účinnosti starého služobného poriadku. Preto sa toto ustanovenie uplatňuje na určenie zaradenia každej osoby, ktorá už bola úradníkom, keď sa nachádzala medzi úspešnými uchádzačmi takéhoto verejného výberového konania.

(pozri body 56, 59, 60, 65 a 66)

2.      Zásada rovnosti nemôže brániť slobode normotvorcu kedykoľvek uskutočniť zmeny ustanovení služobného poriadku, ktoré považuje za zmeny v záujme služby, aj keď sa tieto nové ustanovenia ukážu pre úradníkov menej priaznivé ako staré.

S úspešnými uchádzačmi výberového konania možno zaobchádzať rozdielne podľa toho, či boli vymenovaní pred alebo po nadobudnutí účinnosti reformy služobného poriadku vykonanej normotvorcom Únie, lebo takéto rozlišovanie je objektívne odôvodnené potrebou zachovať slobodu normotvorcu kedykoľvek uskutočniť zmeny ustanovení služobného poriadku, ktoré považuje za zmeny v záujme služby. Dvaja úradníci, ktorí sú preradení do vyššej platovej triedy podľa rôznych ustanovení služobného poriadku, sa totiž z tohto dôvodu nachádzajú v odlišných situáciách.

(pozri body 91, 96 a 97)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, Zb. s. I‑10945, bod 79; 4. marca 2010, Angé Serrano/Parlament, C‑496/08 P, Zb. s. I‑1793, bod 108

Súd prvého stupňa: 11. júl 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, Zb. s. II‑2523, bod 86