Language of document : ECLI:EU:F:2010:150

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

23 päivänä marraskuuta 2010

Asia F-75/09

Fritz Harald Wenig

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Avustamispyyntö – Kunnian ja syyttömyysolettaman loukkaaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Fritz Harald Wenig vaatii virkamiestuomioistuinta toisaalta kumoamaan komission päätökset, joilla hylättiin hänen avustamispyyntönsä, ja toisaalta velvoittamaan komission korvaamaan vahingon, joka näiden päätösten väitetystä lainvastaisuudesta on aiheutunut.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Laajuus

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

Henkilöstösääntöjen 24 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisen avustamisvelvollisuuden nojalla hallinnon on puututtava yksikön järjestyksen ja asianmukaisen toiminnan kanssa yhteensopimattomiin tapahtumiin riittävän tarmokkaasti ja vastattava tapauksen olosuhteiden edellyttämällä nopeudella ja huolellisuudella todetakseen tosiseikat ja tehdäkseen niistä asianmukaiset päätelmät kaikista seikoista tietoisena. Tässä tarkoituksessa riittää, että virkamies, joka vaatii suojelua toimielimeltään, esittää edes vähäistä näyttöä niiden hyökkäysten olemassaolosta, joiden kohteena hän väittää olevansa. Kyseisen toimielimen tehtävänä on toteuttaa tällaisten seikkojen perusteella asianmukaiset toimenpiteet, ja aloittaa muun muassa tutkimus yhteistyössä kantelun tekijän kanssa kantelun taustalla olevien tosiseikkojen toteen näyttämiseksi.

Lisäksi toimielimen avustamisvelvoitteen edellytyksenä ei ole, että virkamiehen avustamispyynnön taustalla olevan toiminnan lainvastaisuus olisi ensin näytetty toteen. Tällainen edellytys olisi ristiriidassa avustamispyynnön tarkoituksen kanssa niissä usein toistuvissa tapauksissa, joissa pyyntö esitetään nimenomaan siitä syystä, että saataisiin tuomioistuimessa vireille pantavalla kanteella, jossa toimielin avustaa, tämä toiminta todetuksi lainvastaiseksi.

Henkilöstösääntöjen 24 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu avustamisvelvollisuus on virkamiehelle keskeinen henkilöstösääntöjen mukainen tae, jonka edellytyksenä ei ole, että virkamiehen avustamispyynnön taustalla olevan toiminnan lainvastaisuus on ensin näytetty toteen. Virkamiehen on kuitenkin tuotava esille seikkoja, joiden perusteella näyttää ensi katsomalta siltä, että toiminta kohdistuu virkamieheen hänen virkamiehen ominaisuutensa ja tehtäviensä vuoksi, ja että toiminta on sovellettavan kansallisen lainsäädännön vastaista. Jos virkamiehelle ei asetettaisi tällaisia vaatimuksia, hallinto joutuisi avustamaan virkamiehiään aina kun jokin heistä tekee kantelun tosiseikoista, joiden väitetään olevan yhteydessä tehtävien hoitamiseen, riippumatta näiden tosiseikkojen luonteesta ja siitä, onko kantelu vakavasti otettava ja onko sillä mahdollisuudet menestyä.

Hallintoa ei myöskään voida velvoittaa avustamaan virkamiestä, jota epäillään täsmällisten ja merkityksellisten seikkojen valossa virkavelvollisuuksiensa vakavista laiminlyönneistä, joiden perusteella häntä kohtaan voidaan aloittaa kurinpidollisia menettelyitä, vaikka tällainen laiminlyönti johtuisikin kolmansien osapuolten lainvastaisesta toiminnasta.

(ks. 46–49 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 224/87, Koutchoumoff v. komissio, 26.1.1989 (Kok., s. 99, 15 ja 16 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑115/05, Vienne ym. v. parlamentti, 16.1.2007 (Kok., s. I‑A‑1‑9 ja II‑A‑1‑47, 51 kohta)