Language of document : ECLI:EU:F:2010:150

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 23. novembra 2010

Vec F-75/09

Fritz Harald Wenig

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o pomoc – Nactiutŕhanie a porušenie prezumpcie neviny“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 EA, ktorou F. H. Wenig navrhuje, po prvé, zrušenie rozhodnutí Komisie zamietajúcich jeho žiadosti o pomoc, po druhé, uloženie povinnosti Komisii nahradiť škodu vyplývajúcu z údajnej nezákonnosti týchto rozhodnutí

Rozhodnutie: Žaloba žalobcu sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Povinnosť administratívy poskytnúť pomoc – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 24)

Na základe povinnosti poskytnúť pomoc, stanovenej v článku 24 prvom odseku služobného poriadku musí administratíva v prípade udalosti, ktorá je nezlučiteľná s riadnym a nerušeným výkonom služby, zasiahnuť s potrebným nasadením a reagovať podľa okolností prípadu s potrebnou rýchlosťou a starostlivosťou s cieľom zistiť skutkový stav a so znalosťou veci vyvodiť vhodné dôsledky. Na to stačí, aby úradník, ktorý žiada o ochranu svoju inštitúciu, predložil neúplné dôkazy, že útoky, ktorým bol údajne vystavený, sa skutočne odohrali. V prípade, že existujú takéto skutočnosti, príslušná inštitúcia má prijať vhodné opatrenia, najmä uskutočniť vyšetrovanie v spolupráci so sťažovateľom na zistenie daných skutočností, na ktorých je sťažnosť založená.

Okrem toho, povinnosť poskytnúť pomoc nie je podmienená tým, aby protiprávnosť konaní, z dôvodu ktorých úradník žiada o pomoc, bola predtým preukázaná. Taká podmienka by bola okrem iného v rozpore so samotným účelom žiadosti o pomoc v početných prípadoch, keď je podávaná práve na účely dosiahnutia toho, aby prostredníctvom súdnej žaloby za pomoci inštitúcie boli uvedené konania uznané za protiprávne.

Hoci povinnosť poskytnúť pomoc stanovená v článku 24 prvom odseku služobného poriadku predstavuje základnú štatutárnu záruku pre úradníka a nie je podmienená tým, aby protiprávnosť konaní, z dôvodu ktorých úradník žiada o pomoc, bola predtým preukázaná, je potrebné, aby predložil dôkazy, ktoré by naznačovali, že očividne je týmto konaniam vystavený z dôvodu svojho postavenia alebo svojich úloh a tieto konania sú v rozpore s uplatniteľným vnútroštátnym právom. Pokiaľ by totiž takéto požiadavky neboli úradníkovi uložené, administratíva by bola nútená, keď jeden z jej úradníkov podá sťažnosť z dôvodu skutočností, ktoré údajne súvisia s plnením jeho úloh, poskytnúť mu pomoc nezávisle od povahy týchto skutočností, závažnosti sťažnosti a jeho šancí na úspech.

Okrem toho administratíva nemôže byť povinná pomôcť úradníkovi, v prípade ktorého vzhľadom na presné a relevantné skutočnosti existuje podozrenie, že závažným spôsobom porušil svoje služobné povinnosti, a voči ktorému možno z tohto dôvodu začať disciplinárne konanie, aj keď k takémuto nesplneniu povinností došlo v súvislosti s nedovoleným konaním tretích osôb.

(pozri body 46 – 49)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. januára 1989, Koutchoumoff/Komisia, 224/87, Zb. s. 99, body 15 a 16

Súd pre verejnú službu: 16. januára 2007, Vienne a i./Parlament, F‑115/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑9 a II‑A‑1‑47, bod 51