Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2011 г. (преюдициални запитвания от Bundesverwaltungsgericht - Германия) - Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin

(Съединени дела C-424/10 и C-425/10)

(Свободно движение на хора - Директива 2004/38/ЕО - Право на постоянно пребиваване - Член 16 - Законно пребиваване - Пребиваване, основано на националното право - Пребиваване преди присъединяването към Съюза на държавата на произход на съответния гражданин)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Ответник: Land Berlin

В присъствието на: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Предмет

Преюдициални запитвания - Bundesverwaltungsgericht - Тълкуване на член 16, параграф 1, първо изречение от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56) - Гражданин на Съюза, който е пребивавал законно съгласно правото на приемащата държава членка повече от пет години в тази държава, но през периода на своето пребиваване никога не е отговарял на условията по член 7 от Директива 2004/38/ЕО - Понятие за законно пребиваване - Пребиваване, чиято продължителност достига пет години само ако се отчетат периодите преди държавата на произход на заинтересованото лице да се присъедини към Европейския съюз - Определяне на продължителността на необходимия период на пребиваване, за да бъде придобито право на постоянно пребиваване

Диспозитив

Член 16, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се счита, че гражданин на Съюза, който е пребивавал на територията на приемащата държава членка повече от пет години единствено на основание на нейното национално право, е придобил правото на постоянно пребиваване съгласно тази разпоредба, при положение че по време на това пребиваване той не е отговарял на посочените в член 7, параграф 1 от същата директива условия.

При липсата на специални разпоредби в акта за присъединяване, периодите на пребиваване на гражданин на трета държава на територията на държава членка преди присъединяването на тази трета държава към Европейския съюз трябва да се вземат предвид за целите на придобиването на правото на постоянно пребиваване на основание член 16, параграф 1 от Директива 2004/38, ако те са осъществени в съответствие с посочените в член 7, параграф 1 от тази директива условия.

____________

1 - ОВ C 301, 6.11.2010 г.