Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. decembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht - Nemecko) - Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin

(spojené veci C-424/10 a C-425/10)

(Voľný pohyb osôb - Smernica 2004/38/ES - Právo na trvalý pobyt - Článok 16 - Legálny pobyt - Pobyt na základe vnútroštátneho práva - Pobyt pred pristúpením štátu pôvodu dotknutého občana k Únii)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Žalovaný: Land Berlin

za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Predmet veci

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania - Bundesverwaltungsgericht - Výklad článku 16 ods. 1 prvej vety smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005 s. 46) - Občan Únie, ktorý sa viac ako päť rokov legálne zdržiava v hostiteľskom členskom štáte v súlade s vnútroštátnym právom, aj keď počas tohto obdobia nespĺňal podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 2004/38/ES - Pojem "legálny pobyt" - Pobyt, ktorého dĺžka presahuje päť rokov iba v prípade, ak sa zohľadní obdobie pred pristúpením štátu pôvodu dotknutej osoby k Európskej únii - Určenie dĺžky pobytu, ktorá je potrebná na získanie práva na trvalý pobyt

Výrok rozsudku

Článok 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že občana Únie, ktorý splnil podmienku pobytu na území hostiteľského členského štátu počas viac ako päť rokov výlučne na základe vnútroštátneho práva, nemožno považovať za občana, ktorý získal právo na trvalý pobyt v súlade s týmto ustanovením, pokiaľ počas tohto pobytu nesplnil podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 tej istej smernice.

Na účely získania práva na trvalý pobyt podľa článku 16 ods. 1 smernice 2004/38 sa musia zohľadniť obdobia pobytu štátneho príslušníka tretieho štátu na území členského štátu pred pristúpením tohto tretieho štátu k Únii, pokiaľ neexistujú osobitné ustanovenia v akte o pristúpení a pokiaľ boli tieto obdobia dosiahnuté v súlade s podmienkami uvedenými v článku 7 ods. 1 tejto smernice.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.