Language of document :

Acțiune introdusă la 21 decembrie 2011 - Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-656/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: C. Murrell, agent, şi A. Dashwood QC)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Consiliului din 16 decembrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Prin acțiunea formulată în temeiul articolului 263 TFUE, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord solicită anularea, în temeiul articolului 264 TFUE, a Deciziei Consiliului din 16 decembrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială.

2. Articolul 48 TFUE este unicul temei juridic substanțial specificat în decizie.

3. Decizia privește modificarea anexei II la Acordul din 21 iunie 1999 dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor. Anexa II la acord privește exclusiv coordonarea, între Uniunea Europeană și Elveția, a sistemelor de securitate socială. Obiectivul modificărilor anexei II pe care le-ar introduce anexa II este de a reflecta schimbările legate de mecanismul Uniunii Europene de coordonare a securității sociale. Un efect al modificărilor la anexa II avute în vedere ar fi să se extindă la cetățeni elvețieni care nu sunt nici ei înșiși activi din punct de vedere economic, nici membri ai familiei unei persoane care este activă ("inactivi") drepturi de care aceștia nu beneficiază în temeiul regimului actual prevăzut de anexa II.

4. În opinia Regatului Unit, articolul 48 TFUE nu poate constitui unicul temei juridic substanțial al unei măsuri care urmărește să aibă astfel de consecințe. Acesta este o prevedere destinată să faciliteze libertatea de circulație (a) în cadrul Uniunii, nu cea dintre Uniune și țări terțe, și (b) a persoanelor care sunt active din punct de vedere economic sau a familiilor lor, nu a inactivilor. Temeiul juridic corect este articolul 79 alineatul (2) litera (b) TFUE. Acesta conferă competența de a adopta măsuri în domeniul legat de "definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte state membre".

5. Articolul 79 alineatul (2) TFUE se află în titlul V al părții a treia din tratat. Potrivit Protocolului nr. 21 din tratate, măsurile adoptate în temeiul titlului V nu se aplică Regatului Unit (sau Irlandei), cu excepția cazului în care acesta indică intenția sa de "a participa" la acestea. Prin alegerea greșită a articolului 48 TFUE, în loc de articolul 79 alineatul (2) litera (b) TFUE, ca temei juridic substanțial al deciziei, Consiliul a refuzat să recunoască dreptul Regatului Unit de a alege să nu participe la decizie și să nu fie obligată prin aceasta.

6. Anularea Deciziei Consiliului din 16 decembrie 2011 este, așadar, solicitată pentru motivul că a fost adoptată pe baza unui temei juridic greșit, consecința fiind faptul că nu au fost recunoscute drepturile Regatului Unit în temeiul Protocolului nr. 21.

____________

1 - JO L 341, p. 1.