Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 21 декември 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Обединено кралство) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Дело C-366/10)

(Преюдициално запитване - Директива 2003/87/ЕО - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове - Директива 2008/101/ЕО - Включване на авиационните дейности в тази схема - Валидност - Чикагска конвенция - Протокол от Киото - Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и САЩ - Принципи на международния обичай - Правно действие - Възможност за позоваване - Екстратериториално действие на правото на Съюза - Понятията "такса" и "налог")

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Ответник: The Secretary of State for Energy and Climate Change

В присъствието на: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Предмет

Преюдициално запитване - High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) - Валидност на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OВ L 8, 2009 г., стр. 3) - Възможност за позоваване на определени норми и/или разпоредби на международното право

Диспозитив

При обстоятелства като тези по делото в главното производство и за целите на преценката на валидността на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, сред упоменатите от запитващата юрисдикция принципи и разпоредби на международното право е възможно позоваване единствено:

от една страна, в границите на контрола за наличие на явна грешка от страна на Съюза в преценката дали предвид тези принципи е компетентен да приеме посочената директива:

на принципа, че всяка държава има пълен и изключителен суверенитет над своето въздушно пространство,

на принципа, че никоя държава няма право да претендира да подчини която и да било част от откритото море на своя суверенитет, и

на принципа за свободата на полетите над открито море;

от друга страна,

на член 7 и член 11, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Споразумението за въздушен транспорт, сключено на 25 и 30 април 2007 г. между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, съгласно измененията с протокола, както и

на член 15, параграф 3 от това споразумение във връзка с член 2 и член 3, параграф 4 от него.

При разглеждането на Директива 2008/101 не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността ѝ.

____________

1 - ОВ C 260, 25.9.2010 г.