Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. prosince 2011 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Spojené království] - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. v. The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Věc C-366/10)

"Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Směrnice 2003/87/ES - Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - Směrnice 2008/101/ES - Začlenění činností v oblasti letectví do tohoto systému - Platnost - Chicagská úmluva - Kjótský protokol - Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o letecké dopravě - Zásady mezinárodního obyčejového práva - Právní účinky -Dovolatelnost - Exteritorialita unijního práva - Pojmy ,poplatek' a ,daň'"

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobci: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Žalovaný: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Za přítomnosti: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) - Platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. 2009, L 8, s. 3) - Dovolatelnost některých pravidel nebo ustanovení mezinárodního práva

Výrok

1)    Ze zásad a ustanovení mezinárodního práva zmíněných předkládajícím soudem se lze za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, a za účelem posouzení platnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, dovolávat pouze:

-    zaprvé, v mezích přezkumu zjevně nesprávného posouzení, přičitatelného Unii, ohledně její pravomoci k přijetí této směrnice z hlediska uvedených zásad:

-    zásady, podle které má každý stát úplnou a výlučnou svrchovanost nad svým vzdušným prostorem,

-    zásady, podle které si žádný stát nemůže činit platné nároky na podrobení kterékoli části volného moře své svrchovanosti, a

-    zásady, která zaručuje svobodu přeletu nad volným mořem,

-    a zadruhé,

-    článku 7 a čl. 11 odst. 1 a 2 písm. c) Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě uzavřené ve dnech 25. a 30. dubna 2007, ve znění protokolu, a

-    článku 15 odst. 3 uvedené dohody ve spojení s jejím článkem 2 a čl. 3 odst. 4.

2)    Přezkum směrnice 2008/101 neodhalil žádné skutečnosti, jimiž by mohla být dotčena její platnost.

____________

1 - Úř. věst. C 260, 25.9.2010.