Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Regatul Unit) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Cauza C-366/10)

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Directiva 2003/87/CE - Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră - Directiva 2008/101 - Includerea activităților de aviație în acest sistem - Validitate - Convenția de la Chicago - Protocolul de la Kyoto - Acordul privind transportul aerian UE/Statele Unite - Principii de drept internațional cutumiar - Efecte juridice - Posibilitatea invocării acestora - Extrateritorialitatea dreptului Uniunii - Noțiunile "redevență" și "taxă")

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Pârât: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Cu participarea: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) - Validitatea Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 8, p.3) - Posibilitatea invocării anumitor norme și/sau dispoziții de drept internațional

Dispozitivul

1)    Dintre principiile și dispozițiile de drept internațional menționate de instanța de trimitere, nu pot fi invocate, în împrejurări precum cele din acțiunea principală și în vederea aprecierii validității Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, decât:

-    pe de o parte, în limitele unui control al existenței unei erori vădite de apreciere imputabile Uniunii în ceea ce privește competența sa, în raport cu aceste principii, de a adopta această directivă:

-    principiul potrivit căruia fiecare stat are suveranitate completă și exclusivă asupra propriului spațiu aerian;

-    principiul potrivit căruia niciun stat nu poate pretinde în mod legitim să își extindă suveranitatea asupra unei porțiuni din marea liberă și

-    principiul care garantează libertatea de survol al mării libere și,

-    pe de altă parte,

-    articolul 7 și articolul 11 alineatul (1) și alineatul (2) litera (c) din Acordul privind transportul aerian încheiat la 25 și la 30 aprilie 2007 între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, precum și

-    articolul 15 alineatul (3) din acordul menționat coroborat cu articolul 2 și cu articolul 3 alineatul (4) din acesta.

2)    Examinarea Directivei 2008/101 nu a evidențiat elemente de natură să afecteze validitatea acesteia.

____________

1 - JO C 260, 25.9.2010 .