Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Förenade kungariket) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. mot The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Mål C-366/10)()

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2003/87/EG - System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser - Direktiv 2008/101/EG - Införande av luftfartsverksamhet i detta system - Giltighet - Chicagokonventionen - Kyotoprotokollet - Luftfartsavtalet EU/Förenta staterna - Principer enligt den internationella sedvanerätten - Rättsverkningar - Möjlighet att åberopa - Unionsrättens exterritorialitet - Begreppen avgift och skatt)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Motpart: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Ytterligare deltagare i rättegången: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Saken

Begäran om förhandsavgörande - High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Giltigheten av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 2009, s. 3) - Möjlighet att åberopa vissa regler och/eller bestämmelser i internationell rätt

Domslut

Av de folkrättsliga principer och bestämmelser som angetts av den hänskjutande domstolen, kan, under sådana omständigheterna som i det nationella målet och i syfte att bedöma giltigheten av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, endast följande principer och bestämmelser åberopas:

- för det första, inom ramen för en prövning av huruvida unionen - mot bakgrund av dessa principer - har gjort en uppenbart oriktig bedömning av sin befogenhet att anta direktivet,

- principen att varje stat har absolut och ensam suveränitet över sitt luftrum,

- principen att ingen stat med giltig verkan kan göra anspråk på suveränitet över någon del av det fria havet, och

- principen som garanterar frihet att flyga över det fria havet,

- för det andra,

- artiklarna 7 samt 11.1 och 11.2 c i luftfartsavtalet som ingicks den 25 och den 30 april 2007 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, i dess lydelse enligt protokollet, och

- artikel 15.3 i nämnda avtal, jämförd med artiklarna 2 och 3.4 i detta avtal.

Vid prövningen av direktiv 2008/101 har det inte framkommit några omständigheter som kan påverka dess giltighet.

____________

1 - ) EUT C 260, 25.09.2010.