Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 19. december 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs mod Paul Newey, der driver virksomhed under navnet Ocean Finance

(Sag C-653/11)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Sagsøgt: Paul Newey, der driver virksomhed under navnet Ocean Finance

Præjudicielle spørgsmål

1.    Hvilken vægt skal en national ret under omstændigheder som de i denne sag foreliggende tillægge kontrakter i afgørelsen af spørgsmålet om, hvilken person der leverede tjenesteydelser med henblik på moms? Og særligt er den kontraktlige stilling afgørende for momsleveringssituationen?

2.    Hvis den kontraktlige situation under omstændigheder som de i denne sag foreliggende ikke er afgørende, i hvilke tilfælde bør den nationale ret da fravige den kontraktlige situation?

3.    I hvilken omfang er det under omstændigheder som de i denne sag foreliggende relevant:

(a)    Hvorvidt den person, der leverer, kontraktligt er under en anden persons overordnede kontrol?

(b)    Hvorvidt den forretningsmæssige viden, det kommercielle forhold og erfaringen forbliver hos en anden person end den, der indgår kontrakten?

(c)    Hvorvidt alle eller størstedelen af de afgørende elementer i leveringen ydes af en anden person end den, der indgår kontrakten?

(d)    Hvorvidt den forretningsmæssige risiko for økonomisk tab og tab af omdømme som følge af leveringen forbliver hos en anden end den, der indgår kontrakten?

(e)    Hvorvidt den person, der leverer, ud fra et kontraktligt synspunkt, har givet de afgørende elementer for sådan levering i underentreprise til en person, der kontrollerer førstnævnte person, og sådanne underentrepriseforhold mangler visse kommercielle aspekter?

4.    Skal den nationale ret under omstændigheder som de i denne sag foreliggende fravige den kontraktlige analyse?

5.    Hvis spørgsmål 4 besvares benægtende, er de skattemæssige resultater af sådanne arrangementer som de i denne sag foreliggende da en skattefordel, som ville være i strid med formålet med det sjette direktiv  som omhandlet i præmis 74-86 i dom af 21. februar 2006 i sag C-255/02, Halifax m.fl.?

6.    Hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, hvordan skal sådanne arrangementer som de i denne sag foreliggende da omkarakteriseres?

____________

1 - Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).