Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 19 decembrie 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey t/a Ocean Finance

(Cauza C-653/11)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Pârâtă: Paul Newey t/a Ocean Finance

Întrebările preliminare

În împrejurări precum cele din prezenta cauză, ce importanță trebuie instanța națională să acorde unor contracte atunci când stabilește în scopuri de TVA cine este persoana care a prestat servicii? În special, poziția contractuală este decisivă în vederea stabilirii în scopuri de TVA a poziției în cadrul prestării?

În împrejurări precum cele din prezenta cauză, dacă poziția contractuală nu este decisivă, în care împrejurări instanța națională trebuie să se îndepărteze de această poziție contractuală?

În împrejurări precum cele din prezenta cauză, în special, în ce măsură prezintă relevanță:

faptul că persoana care prestează serviciul în baza unui contract se află sub controlul total al unei alte persoane;

faptul că cunoștințele comerciale, relațiile comerciale și experiența depind de o altă persoană decât cea care parte la contract;

faptul că toate sau cea mai mare parte dintre elementele esențiale ale prestației sunt executate de către o altă persoană decât cea care este parte la contract;

faptul că riscul comercial de pierdere financiară și de atingere adusă reputației care rezultă din executarea prestației revine altei persoane decât cea care este parte la contract?

faptul că persoana care execută prestația în baza unui contract subcontractează elementele esențiale necesare pentru această prestație unei persoane care deține controlul asupra primei persoane, iar acestor acorduri de subcontractare le lipsesc anumite caracteristici comerciale?

În împrejurări precum cele din prezenta cauză, instanța națională trebuie să se îndepărteze de analiza contractuală?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 4, consecința fiscală a unor acorduri precum cele din prezenta cauză constituie un avantaj fiscal care, dacă ar fi acordat, ar fi contrar scopului celei de A șasea directive TVA în înțelesul punctelor 74-86 din Hotărârea din 21 februarie 2006, Halifax și alții/Commissioners of Customs and Excise (C-255/02, Rec., p. I-1609)?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 5, cum ar trebui recalificate acordurile precum cele din prezenta cauză?

____________

1 - Directiva 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).