Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Združeno kraljestvo) 19. decembra 2011 - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs proti Paulu Neweyu, ki posluje pod imenom Ocean Finance

(Zadeva C-653/11)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Tožena stranka: Paul Newey, ki posluje pod imenom Ocean Finance

Vprašanja za predhodno odločanje

Kakšen pomen mora nacionalno sodišče - v okoliščinah, kakršne so okoliščine obravnavanega primera - pripisati pogodbam, ko ugotavlja, katera oseba je opravila storitev za namene DDV? Natančneje, ali je položaj na podlagi pogodbe odločilen pri ugotavljanju položaja glede DDV?

Če položaj na podlagi pogodbe ni odločilen, v kakšnih okoliščinah naj nacionalno sodišče - v okoliščinah, kakršne so okoliščine obravnavanega primera - ne upošteva položaja na podlagi pogodbe?

Kako pomembno je zlasti v okoliščinah, kakršne so okoliščine obravnavanega primera:

(a)    ali je oseba, ki opravi storitev na podlagi pogodbe, pod splošnim nadzorom druge osebe?

(b)    ali ima poslovno znanje, poslovno razmerje in izkušnje oseba, ki ni oseba, ki je sklenila pogodbo?

(c)    ali vse ali večino odločilnih sestavnih delov opravljanja storitve opravi oseba, ki ni oseba, ki je sklenila pogodbo?

(d)    ali poslovno tveganje finančne izgube in izgube ugleda, ki izhaja iz opravljanja storitev, nosi oseba, ki ni oseba, ki je sklenila pogodbe?

(e)    ali oseba, ki opravlja storitev na podlagi pogodbe, za odločilne sestavne dele takega opravljanja storitev sklene pogodbo s podizvajalcem, ki je oseba, ki nadzira prvo osebo, in taka podizvajalska pogodba nima nekaterih trgovskih značilnosti?

Ali naj nacionalno sodišče v okoliščinah, kakršne so okoliščine obravnavanega primera, ne upošteva analize pogodbe?

Če je odgovor na četrto vprašanje nikalen, ali je davčna posledica dogovorov, kot so dogovori v obravnavanem primeru, davčna ugodnost, dopustitev katere bi bila v nasprotju z namenom Šeste direktive v smislu točk od 74 do 86 sodbe v zadevi Halifax Plc in drugi proti Commissioners of Customs and Excise (C-255/02)?

Če je odgovor na peto vprašanje pritrdilen, kako je treba na novo opredeliti dogovore, kot so dogovori v obravnavanem primeru?

____________

1 - Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23)