Language of document :

Жалба, подадена на 30 септември 2008 г. - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Комисия

(Дело T-411/08)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Будапеща, Унгария) (представители: Z. Hegymegi-Barakonyi и P. Vörös, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отменят член 3 и член 4, параграф 2 от решението, доколкото те се отнасят до жалбоподателя, както и член 4, параграф 3 от решението, доколкото той се позовава на член 3,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска частична отмяна на Решение C(2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 г. (дело COMP/C2/38.698 - CISAC), доколкото в него се твърди, че членовете на CISAC2 в ЕИП прилагат съгласувана практика в нарушение на член 81 ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП чрез координиране на териториалното приложение на взаимно предоставените пълномощни за реципрочно представителство по начин, който ограничава лиценза до националната територия за всяко от дружествата за колективно управление на авторски права.

Жалбоподателят иска отмяната на член 3 и член 4, параграфи 2 и 3 от обжалваното решение, които се отнасят до три специфични форми на експлоатация (предаване по интернет, спътник и препредаване чрез кабел), доколкото съгласно тези разпоредби той носи отговорност за нарушение на член 81 ЕО чрез координиране с другите членове на CISAC на клаузите за териториално приложение на споразуменията за реципрочно представителство по начин, който ограничава лиценза до националната територия за всяко от дружествата за колективно управление на авторски права ("ДКУАП").

Жалбоподателят оспорва обжалваното решение на четири основания, а именно липса на компетентност, нарушение на съществени процесуални правила, нарушение на Договора за ЕО и злоупотреба с власт от страна на Комисията.

В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква следните правни основания:

Първо, според жалбоподателя като приема обжалваното решение и като се отклонява значително от позицията си в изложението на възражения, Комисията нарушава правото на защита на жалбоподателя.

Второ, жалбоподателят твърди, че решението нарушава член 253 ЕО, тъй като не е надлежно мотивирано и не посочва началния момент на твърдяната съгласувана практика.

Трето, жалбоподателят счита, че решението нарушава член 81 ЕО и член 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003, доколкото Комисията не е представила достатъчно доказателства за наличието на съгласувана практика според законоустановените изисквания и следователно не е установила обстоятелства, тежестта за чието доказване пада върху нея.

Четвърто, твърди се, че решението нарушава член 86, параграф 2 ЕО, тъй като жалбоподателят е предприятие, натоварено с извършването на услуги от общ икономически интерес, и прилагането с обжалваното решение на правото на ЕО в областта на конкуренцията възпрепятства изпълнението на особените задачи, които са му възложени.

Жалбоподателят добавя, че Комисията е злоупотребила със своите правомощия по член 81 ЕО, като не е приложила процедурата, специално предвидена в Договора за ЕО за случаи като този по настоящето дело. Освен това жалбоподателят поддържа, че решението нарушава член 151, параграф 4 ЕО, тъй като не зачита културното многообразие. Накрая, твърди се, че решението нарушава принципа на правната сигурност, доколкото с него Комисията не определя точно какво поведение изисква от жалбоподателя.

____________

1 - Международна конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите ("CISAC").

2 - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).