Language of document :

Žaloba podaná dne 30. září 2008 - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület v. Komise

(Věc T-411/08)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (zástupci: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit článek 3 a čl. 4 odst. 2 rozhodnutí v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně, jakož i čl. 4 odst. 3 v rozsahu, v němž odkazuje na žalobkyně;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně svou žalobou usiluje o částečné zrušení rozhodnutí Komise K (2008) 3435 konečné ze dne 16. července 2008 o řízení o použití článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP / C2 / 38.698 - CISAC), které určilo, že členové CISAC z EHP se účastnili na kartelových dohodách porušujících článek 81 ES a článek 53 EHP tím, že koordinovali územní rozdělení pověření ke vzájemnému zastupování, které si udělovali navzájem způsobem, který omezoval licence na vnitrostátním území na jedinou inkasující společnost.

Žalobkyně usiluje o zrušení článku 3 a čl. 4 odst. 2 a 3 napadeného rozhodnutí, které se týkají tří konkrétních forem šíření (internet, satelitní vysílání a kabelový přenos) v rozsahu, v němž činí žalobkyni odpovědnou za porušení článku 81 ES tím, že koordinovat s ostatními členy CISAC2 doložky o územním vymezení dohod o vzájemném zastoupení takovým způsobem, který omezoval licence na vnitrostátním území na jedinou organizaci kolektivní správy práv.

Žalobkyně zpochybňuje napadené rozhodnutí na základě čtyř důvodů, jmenovitě nedostatku příslušnosti, porušení podstatných procesních náležitostí, porušení Smlouvy ES a zneužití pravomoci Komisí.

Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává čtyř následujících žalobních důvodů:

Zaprvé, podle žalobkyně Komise porušila její práva na obranu tím, že přijala napadené rozhodnutí a zásadně se odchýlila od svého postoje uvedeného ve vyjádření námitek.

Zadruhé žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí porušují článek 253 ES, jelikož postrádá odůvodnění a neidentifikuje začátek údajné kartelové dohody.

Zatřetí žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí porušuje článek 81 ES a článek 2 nařízení (ES) č. 1/2003, jelikož Komise nepředložila dostatečné důkazy k prokázání existence kartelové dohody odpovídajícím způsobem, a v důsledku toho neunesla důkazní břemeno.

Začtvrté tvrdí, že rozhodnutí porušuje čl. 86 odst. 2 ES, jelikož žalobkyně je podnikem pověřením poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a použití soutěžního práva ES, uvedeného v napadeném rozhodnutí, jí brání ve výkonu zvláštních úkolů, které jí byly svěřeny.

Krom toho, podle žalobkyně, Komise zneužila své pravomoci podle článku 81 ES tím, že se vyhnula řízení stanovenému Smlouvou ES právě pro okolnosti věci. Žalobkyně dále uvádí, že rozhodnutí porušuje čl. 151 odst. 4 ES, jelikož nerespektuje kulturní diverzitu. Konečně tvrdí, že rozhodnutí porušuje zásadu právní jistoty v rozsahu, v němž požaduje postup, který Komise nedefinovala.

____________

1 - Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů (dále jen "CISAC").

2 - Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003 L 1, s. 1).