Language of document :

Sag anlagt den 30. september 2008 - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület mod Kommissionen

(Sag T-411/08)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungarn) (ved lawyers Z. Hegymegi-Barakonyi og P. Vörös)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Beslutningens artikel 3 og artikel 4, stk. 2, annulleres for så vidt som de vedrører sagsøgeren, og artikel 4, stk. 3, annulleres for så vidt som den referer til artikel 3.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med sit søgsmål har sagsøgeren nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 3435 endelig udg. af 16. juli 2008 (sag COMP/C2/38.698 - CISAC), hvori det fastslås, at EØS-CISAC 2-medlemmerne anvendte en samordnet praksis i strid med artikel 81 EF og artikel 53 EØS ved at koordinere de territoriale afgrænsninger af de gensidige repræsentationsbemyndigelser, de hver især var tildelt, på en måde, som begrænser en licens til det nationale område for hvert forvaltningsselskab.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation af den anfægtede beslutnings artikel 3 og artikel 4, stk. 2 og 3, der vedrører tre særlige former for udnyttelse (internet, satellittransmission samt viderespredning pr. kabel), for så vidt som de gør sagsøgeren ansvarlig for en tilsidesættelse af artikel 81 EF ved med andre CISAC-medlemmer at have koordineret klausulerne om territorial afgrænsning i aftaler om gensidig repræsentation på en måde, der begrænsede en licens til det nationale område for hvert forvaltningsselskab.

Sagsøgeren har bestridt den anfægtede beslutning af fire grunde, nemlig inkompetence, tilsidesættelse af en væsentlig formforskrift, tilsidesættelse af EF-traktaten samt Kommissionens magtfordrejning.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand fremført følgende retlige anbringender:

For det første har Kommissionen ifølge sagsøgeren tilsidesat sagsøgerens ret til forsvar ved at have vedtaget en beslutning, der er helt forskellig fra det standpunkt, Kommissionen indtog i klagepunktsmeddelelsen.

For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at beslutningen er i strid med artikel 253 EF, for så vidt som den savner fyldestgørende begrundelse og ikke præciserer begyndelsestidspunktet for den påståede samordnede praksis.

For det tredje har sagsøgeren anført, at beslutningen er i strid med artikel 81 EF og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1/2003 , for så vidt som Kommissionen ikke har ført tilstrækkeligt bevis for tilstedeværelsen af en samordnet praksis og følgelig ikke har løftet bevisbyrden.

For det fjerde har sagsøgeren gjort gældende, at beslutningen er i strid med artikel 86, stk. 2, EF, da sagsøgeren er en virksomhed, som varetager administrationen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og da anvendelsen af den fællesskabsretlige konkurrenceret som beskrevet i den anfægtede beslutning er til hinder for en udøvelse af de opgaver, den har fået tildelt.

Desuden har Kommissionen ifølge sagsøgeren misbrugt sine beføjelser i henhold til artikel 81 EF for at omgå en fremgangsmåde, der særligt er fastsat ved EF-traktaten for at imødegå konkret foreliggende vanskeligheder. Derudover har sagsøgeren gjort gældende, at beslutningen tilsidesætter artikel 151, stk. 4, for så vidt som den ikke respekterer den kulturelle mangfoldighed. Endelig er det gjort gældende, at beslutningen tilsidesætter retssikkerhedsprincippet for så vidt som den stiller krav om en adfærd, som Kommissionen ikke har defineret nærmere.

____________

1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers ("CISAC").

2 - Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003 L 1, s. 1).