Language of document :

Talan väckt den 30 september 2008 - Artisjus Magyar Szerzöi Jogvédö Iroda Egyesület mot kommissionen

(Mål T-411/08)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Artisjus Magyar Szerzöi Jogvédö Iroda Egyesület (Budapest, Ungern) (ombud: advokaterna Z. Hegymegi-Barakonyi och P. Vörös)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara artiklarna 4 och 4.2 i beslutet i de delar som de berör sökanden samt artikel 4.3 i beslutet i den del det i artikel 4.3 hänvisas till artikel 3, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att kommissionens beslut C(2008) 3435 slutlig av den 16 juli 2008 (ärende COMP/C2/38.698 - CISAC) delvis ska ogiltigförklaras. I beslutet fastslogs att CISAC och EES-medlemmar2 deltog i ett samordnat förfarande i strid med artikel 81 EG och artikel 53 EES genom att samordna de territoriella avgränsningarna av de ömsesidiga representationsbemyndiganden, som samtliga tilldelats, på ett sätt som begränsar en licens till varje förvaltningsbolags nationella område.

Sökanden har hävdat att artikel 3 och artikel 4.2 och 4.3 i det angripna beslutet, som avser tre särskilda former av nyttjande (Internet, sattelitsändningar samt kabelsändningar) ska ogiltigförklaras, i den del som sökanden i beslutet görs ansvarig för att ha åsidosatt artikel 81 EG genom att samordna bestämmelserna om territoriell avgränsning i avtal om ömsesidig representation med andra CISAC-medlemmar på så sätt att licensen begränsas till varje förvaltningsbolags nationella område (CMRS).

Sökanden har anfört fyra grunder till stöd för sin talan, nämligen bristande behörighet, åsidosättande av en väsentlig formföreskrift, åsidosättande av EG-fördraget och illojal maktanvändning av kommissionen.

Sökanden har till stöd för sin talan anfört följande skäl.

Sökanden anser inledningsvis att kommissionen har åsidosatt sökandens rätt till försvar genom att anta ett beslut som helt skiljer sig från vad kommissionen ansåg i meddelandet om anmärkningar.

Sökanden har vidare gjort gällande att beslutet strider mot artikel 253 EG eftersom det är otillräckligt motiverat och det inte anges när den påstådda samordnade praxisen inleddes.

Sökanden har även anfört att beslutet strider mot artikel 81 EG och artikel 2 i förordning (EG) nr 1/2003, eftersom kommissionen inte har kunnat bevisa att en samordnad praxis föreligger och således inte har uppfyllt sin bevisbörda.

Sökanden har dessutom gjort gällande att beslutet strider mot artikel 86.2 EG, eftersom sökanden är ett företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och eftersom en sådan tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt som görs i det angripna beslutet hindrar sökanden från att utöva de uppgifter som anförtrotts sökanden.

Kommissionen har vidare enligt sökanden missbrukat sin behörighet enligt artikel 81 EG för att undgå att tillämpa ett förfarande som särskilt har föreskrivits i fördraget på omständigheterna i målet. Sökanden har även gjort gällande att artikel 151.4 åsidosätts i det angripna beslutet eftersom beslutet inte beaktar den kulturella mångfalden. Det har slutligen gjort gällande att rättsäkerhetsprincipen har åsidosatts, eftersom det angripna beslutet ställer krav på ett visst agerande som kommissionen inte har angett närmare.

____________

1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)

2 - Kommissionens förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillnärmning av konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 i fördraget (EGT 2003 L 1, s. 1)