Language of document :

29. septembril 2008. aastal esitatud hagi - SOZA versus komisjon

(Kohtuasi T-413/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovaki Vabariik) (esindaja: advokaat M. Favart)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse seoses EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlusega (juhtum COMP/C2/38.698 - CISAC) artikkel 3; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada osaliselt komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsus seoses EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlusega (juhtum COMP/C2/38.698 - CISAC), eelkõige selle artikkel 3, millega tunnistati, et EMÜ CISAC-i liikmed osalesid kooskõlastatud tegevuses ning rikkusid seega EÜ artiklit 81 ja EMP lepingu artiklit 53, kuna kooskõlastasid vastastikuse esindamise volituste andmise territoriaalsel põhimõttel nii, et litsentsi kohaldamisala on piiratud iga kollektiivse esindamise organisatsiooni liikme territooriumiga.

Hageja esitas oma nõuete toetuseks järgmised väited:

(i) vastastikuse esindamise kokkulepetes volituste andmine territoriaalsel põhimõttel ei ole kooskõlastatud tegevuse tagajärg, ja

(ii) teise võimalusena, kui volituste andmisega territoriaalsel põhimõttel kaasnes kooskõlastatud tegevus, ei piira see konkurentsi EÜ artikli 81 tähenduses.

Esimeses väites leiab hageja, et komisjon tegi vea tõendite hindamisel ja rikkus seega EÜ artiklit 81 ja EÜ artiklit 253, leides, et hageja ja teiste EMÜ CISAC-i liikmete vahel sõlmitud vastastikuse esindamise kokkulepetes sisalduv volituste andmine territoriaalsel põhimõttel on kooskõlastatud tegevuse tagajärg, kuid vaidlustatud otsuses puudusid nimetatud kooskõlastatud tegevuse kohta tõendid.

Teises väites leiab hageja, et volituste andmisega territoriaalsel põhimõttel väidetavalt kaasnenud kooskõlastatud tegevus ei ole õigusvastane, kuna see puudutab konkurentsi vormi, mille eest konkurente ei ole vaja kaitsta. Lisaks väidab hageja, et isegi kui väidetavat kooskõlastatud tegevust loetakse konkurentsi piiravaks, ei riku see EÜ artikli 81 lõiget 1, kuna see on taotletava eesmärgi seisukohalt vajalik ja proportsionaalne.

____________

1 - Autorite ja Heliloojate Ühingute Rahvusvaheline Konföderatsioon