Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 29. septembrī - SOZA/Komisija

(lieta T-413/08)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), Bratislava (Slovākijas Republika) (pārstāvis - M. Favart, jurists)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija lēmuma par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/C2/38.698 - CISAC) 3. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, ceļot prasību, lūdz daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmumu C(2008) 3435 (galīgā redakcija) par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/C2/38.698 - CISAC) un it īpaši tā 3. punktu, kurā noteikts, ka Eiropas Ekonomikas zonas CISAC  biedri veica saskaņotas darbības, pārkāpjot EKL 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu, saskaņojot viens otram piešķirto savstarpējās pārstāvniecības mandātu teritoriju robežas tādā veidā, ka licence ir derīga tikai katras autortiesību organizācijas valsts teritorijā.

Prasījumu pamatojumā prasītājs norāda, ka:

i)    teritorijas sadalījuma iekļaušana tā savstarpējās pārstāvniecības līgumos nenotika saskaņotu darbību dēļ;

ii)    pakārtoti, pat ja pastāvēja saskaņotas darbības teritorijas sadalījuma ziņā, tās neierobežojot konkurenci EKL 81. panta izpratnē.

Pirmajā pamatā prasītājs apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu vērtējumā un pārkāpusi EKL 81. pantu, kā arī EKL 253. pantu, nosakot, ka līdzīgā teritoriālais sadalījuma iekļaušana prasītāja un citu Eiropas Ekonomikas zonas CISAC biedru noslēgtajos savstarpējas pārstāvniecības līgumos notika saskaņotu darbību dēļ, jo lēmumā nav sniegts neviens šādu saskaņotu darbību pierādījums.

Otrajā pamatā prasītājs apgalvo, ka apgalvotās saskaņotās darbības par teritorijas sadalījumu nav nelikumīgas, jo attiecas uz tādu konkurences veidu, kas nav jāaizsargā. Prasītājs turklāt apgalvo, ka, pat ja būtu jāuzskata, ka apgalvotās darbības ierobežo konkurenci, tās nepārkāpj EKL 81. panta 1. punktu, jo ir nepieciešamas likumīga mērķa sasniegšanai un samērīgas ar to.

____________

1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (Starptautiskā autoru un komponistu tiesību aizsardzības sabiedrību konfederācija).