Language of document :

Talan väckt den 29 september 2008 - SOZA mot kommissionen

(Mål T-413/08)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Slovenský ochrannyý Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Republiken Slovakien) (ombud: advokaten M. Favart)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara artikel 3 i kommissionens beslut av den 16 juli 2008 gällande ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 EES (Ärende COMP/C2/38.698 - CISAC) och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 16 juli 2008 gällande ett ärende enligt artikel 81 EG och artikel53 EES (ärendet COMP/C2/38.698 - CISAC) och i synnerhet, av dess artikel 3, enligt vilken medlemmarna i EES Cisac har deltagit i ett samordnat förfarande i strid med artikel 81 EG och artikel 53 EES genom att samordna de territoriella avgränsningar i de ömsesidiga representationsfullmakterna på ett sätt som begränsar en licens till varje upphovsrättsorganisations nationella territorium.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden att

i) medtagandet av territoriella avgränsningar i dess ömsesidiga representationsavtal inte är resultatet av ett samordnat förfarande och

ii) alternativt, att om det fanns ett samordnat förfarande gällande territoriella avgränsningar skulle detta inte kunna begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 81 EG.

Sökanden framhåller att kommissionen gjorde en felbedömning och överträdde artikel 81 liksom artikel 253 EG genom att fastställa att den parallella territoriella avgränsningen som medtagits i de ömsesidiga representationsavtalen undertecknade mellan sökanden och de andra medlemmarna av EES Cisac är resultatet av ett samordnat förfarande då beslutet inte kunde tillhandahålla några bevis för ett sådant samordnat förfarande.

I andra hand gör sökanden gällande att det påstådda samordnade förfarandet avseende territoriella avgränsningar inte är rättstridigt, eftersom det avser en sorts konkurrens som inte är värd att skyddas. Vidare hävdar sökanden att även om det påstådda samordnade förfarandet skulle anses begränsa konkurrensen så strider det inte mot artikel 81.1 EG, eftersom det är nödvändigt och proportionerligt i förhållande till ett legitimt ändamål.

____________

1 - Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeur - den internationella sammanslutningen av upphovsrättsorganisationer