Language of document :

2008 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje SIAE prieš Komisiją

(Byla T-433/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE (Roma, Italija), atstovaujama advokatų M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo, S. Valentino

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimo 3 straipsnį ir 4 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Komisijos ieškovės šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Įpareigoti imtis bet kokios kitos Pirmosios instancijos teismo manymu tinkamos priemonės, taip pat tyrimo.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ginčijamas tas pats sprendimas kaip ir byloje T-392/08 AEPI prieš Komisiją.

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia penkis pagrindus.

Pirmu pagrindu ieškovė nurodo EB 81 straipsnio pažeidimą bei klaidingą taikymą ir nepakankamą parengtinį tyrimą, nes sprendime konstatuojama, kad buvo susitarta dėl suderintų veiksmų, nors tai niekaip neįrodyta - pateikiama tik aplinkybė, kad daugeliu abipusio atstovavimo susitarimų įgaliojimai suteikti licenzijas suteikiami tik teritorijos, kurioje veikia kita administruojanti bendrija, ribose. Tačiau Komisija nekreipia dėmesio į tai, kad daugelis administruojančių bendrijų mano, jog savo narių teises gali geriausiai užtikrinti, patikėdamos savo katalogus ir repertuarus bendrijoms, kurios pajėgia veiksmingai garantuoti autorių teisių apsaugą, ir gana akivaizdu, kad šį reikalavimą gali visiškai atitikti teritorijoje įsisteigusios bendrijos.

Antru pagrindu ieškovė nurodo EB 81 straipsnio pažeidimą bei klaidingą taikymą ir sprendimo motyvų nenuoseklumą, nes pati Komisija, stengdamasi įrodyti, kad galimas muzikinių kūrinių transliavimo per palydovą, kabeliu arba internetu licenzijų, apimančių daugelį teritorijų, administravimas, galiausiai įrodo, kad administruojančios bendrijos nevykdo paralelinio elgesio. Komisijos kaltinimus panaikina jos pačios pateikiami pavyzdžiai, kai administruojančios bendrijos suteikia licenzijas, apimančias didesnę erdvę nei atskiros bendrijos veikimo teritorija.

Trečiu pagrindu ieškovė nurodo, kad pažeistas ir klaidingai taikytas EB 81 straipsnis, nes net jei Komisija nustatytų, kad atliekami suderinti veiksmai (kurių buvimą ieškovė neigia), tokie veiksmai neribotų konkurencijos, nes teritoriniai apribojimai yra būtina autorių teisių išimtinio pobūdžio pasekmė.

Ketvirtu pagrindu ieškovė nurodo, kad Komisija pažeidė teisę būti išklausytam ir EB 253 straipsnį, nes nepateikė pakankamų priežasčių, dėl kurių ji nepranešė bendrijoms apie pagrindinį faktinį įrodymą, kurio pakako, kad po atlikto rinkos tyrimo atsisakytų priimti SIAE pasiūlytus įsipareigojimus.

Penktu pagrindu ieškovė nurodo EB 253 straipsnio pažeidimą, nes nepateikti pakankami sprendimo motyvai, proporcingumo principo ir teisinio saugumo principo pažeidimą, sprendimo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių prieštaringumą ir nenuoseklumą. Kadangi iš administravimo bendrijų reikalaujama "peržiūra" yra visiškai neapibrėžta, SIAE neteisingai patenka į nepalankią padėtį, nes negali tiksliai nustatyti, kokių priemonių, Komisijos manymu, užtenka, kad būtų nutraukti tariami suderinti veiksmai. Be to, turint mintyje, jog Komisija pripažįsta, kad licenzijos apribojimas teritorija, kurioje veikia kita administruojanti bendrija, neriboja konkurencijos, šiai prielaidai aiškiai prieštarauja reikalavimas, kad administruojančios bendrijos atliktų visų transliavimo per palydovą, kabeliu arba internetu licenzijų teritorinio apribojimo dvišalę peržiūrą ir pateiktų Komisijai visų šių abipusių susitarimų peržiūros rezultatų kopiją. Be to, kadangi Komisija reikalauja "dvišalės" teritorinių apribojimų peržiūros, reikalavimas, kad SIAE visiškai įvykdytų sprendimo 4 straipsnio 2 dalį, viršija pačios SIAE sprendimų priėmimo kompetenciją, nes reikia atsižvelgti į kitų 23 administruojančių bendrijų nepriklausomus sprendimus šiuo klausimu.

____________