Language of document :

Talan väckt den 30 september 2008 - SIAE mot kommissionen

(Mål T-433/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE (Rom, Italien) (ombud: advokaterna M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo samt S. Valentino)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara artiklarna 3 och 4.2 i beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna,

förordna om alla andra åtgärder, inbegripet åtgärder för bevisupptagning, som förstainstansrätten finner vara lämpliga.

Grunder och huvudargument

Det angripna beslutet i förevarande mål är detsamma som i mål C-392/08, AEPI mot kommissionen.

Sökanden gör till stöd för sina yrkanden gällande fem grunder.

Med sin första grund gör sökanden gällande att artikel 81 EG har åsidosatts och tillämpats på ett felaktigt sätt, samt att undersökningen varit bristfällig eftersom kommissionen i beslutet slagit fast att det föreligger ett samordnat förfarande utan att anföra någon bevisning därför, förutom den omständigheten att antalet avtal om ömsesidig representation begränsar möjligheten att tilldela licenser inom ett territorium där en annan upphovsrättsorganisation är verksam. Kommissionen har inte beaktat att många upphovsrättsorganisationer anser att det bästa sättet att säkerställa sina medlemmars rättigheter är att överlåta deras samlingar av verk till de upphovsrättsorganisationer som bäst kan tillvarata deras upphovsrätt. Det är helt uppenbart att det är just de organisationer som är djupt förankrade i territoriet som bäst kan uppfylla dessa krav.

Med sin andra grund gör sökanden gällande att artikel 81 EG har åsidosatts och tillämpats på ett felaktigt sätt, samt att motiveringen till beslutet är inkonsekvent genom att kommissionen genom sitt försök att visa att det är möjligt att ha licenser som avser flera territorier när det gäller musikutsändningar via Internet, kabel och satellit, visat att det inte förekommer ett parallellt agerande av upphovsrättsorganisationerna. Kommissionens påstående vederläggs genom de exempel som den angett, nämligen mer omfattande upplåtelser av rättigheter till upphovsrättsorganisationer i territorier där endast en sådan är verksam.

Med sin tredje grund gör sökanden gällande att artikel 81 EG har åsidosatts och tillämpats på ett felaktigt sätt, därför att för det fall kommissionen skulle finna att det föreligger ett samordnat förfarande, vilket bestrides, så innebär detta inte en begränsning av konkurrensen eftersom territoriella begränsningar är en nödvändig följd att upphovsmannens exklusiva rättigheter.

Med sin fjärde grund gör sökanden gällande att kommissionen åsidosatt principen om rätten att yttra sig och artikel 253 EG vad gäller bristande motivering eftersom kommissionen inte upplyst organisationerna om skälen på vilka den grundat sitt beslut att, efter de marknadsundersökningar som gjorts, inte godta de åtaganden som gjorts av SIAE.

Med sin femte grund gör sökanden gällande att kommissionen åsidosatt artikel 253 EG genom bristande motivering, att proportionalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen åsidosatts samt även att de åtgärder som föreskrivs i artikel 4.2 i beslutet är motsägelsefulla och inkonsekventa. Den obestämda karaktären hos den översyn som upphovsrättsorganisationerna åläggs att genomföra innebär att SIAE rättstridigt försätts i en osäker situation vad gäller att identifiera de åtgärder som kommissionen anser vara tillräckliga för att det samordnade förfarandet ska upphöra. Eftersom kommissionen vidare uttryckligen har medgett att en begränsning av ett uppdrag till den andra upphovsrättsorganisations territorium inte innebär en konkurrensbegränsning är det uppenbarligen motsägelsefullt att begära att organisationerna bilateralt ska se över sina territoriella begränsningar i samtliga uppdrag avseende musikutsändningar via Internet, kabel och satellit, och tillhandahålla kommissionen kopior av översynen av samtliga avtal om ömsesidig representation. Därtill kommer den omständigheten att genom att kommissionen kräver en bilateral översyn av de territoriella begränsningarna, ges SIAE inget inflytande över genomförandet av artikel 4.2 i beslutet eftersom denna är beroende av självständiga överläggningar mellan de övriga 23 upphovsrättsorganisationerna.

____________