Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. února 2012 Kendrion NV proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. listopadu 2011 ve věci T-54/06, Kendrion v. Komise

(Věc C-50/12 P)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Kendrion NV (zástupci: P. Glazener a T. Ottervanger, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

částečně nebo úplně zrušit rozsudek v souladu s uplatňovanými důvody kasačního opravného prostředku;

částečně zrušit rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek;

zrušit nebo snížit pokutu uloženou účastnici řízení podávající kasační opravný prostředek;

podpůrně vrátit věc Tribunálu k rozhodnutí v souladu s právním názorem Soudního dvora;

uložit Komisi náhradu nákladů tohoto řízení jakož i řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku je vytýkáno, že Tribunál nesprávně vyložil unijní právo a rozporně a nedostatečně odůvodnil svůj rozsudek, když rozhodl, že Komise dostatečně právně podložila, proč uložila společnosti Kendrion vyšší pokutu než společnosti Fardem.

2.    V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku je uplatňováno, že Tribunál se při posuzování otázky, zda mohla Komise předpokládat, že společnost Kendrion je solidárním dlužníkem pokuty uložené její dřívější dceřiné společnosti Fardem, dopustil nesprávného právního posouzení, a že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení a tudíž procesní chyby při konkrétním hodnocení důkazů. Ve svém rozsudku Tribunál nesprávně rozdělil důkazní břemeno, zjevně nezohlednil skutečnosti a zjevně nesprávně hodnotil důkazy. Krom toho nedostatečně odůvodnil své závěry a nezabýval se dostatečně argumentací společnosti Kendrion.

3.    V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku vytýká společnost Kendrion právní posouzení v napadeném rozsudku, v němž se Tribunál zabývá druhým, čtvrtým a pátým žalobním důvodem společnosti Kendrion a v jehož rámci tyto žalobní důvody zamítl. Tribunál vycházel z nesprávného výkladu unijního práva když předpokládal, že mateřské společnosti Kendrion, která se nepodílela na porušení práva, lze uložit vlastní pokutu, převyšující pokutu uloženou dceřiné společnosti Fardem, která se dopustila porušení práva. Tribunál krom toho porušil zásadu rovného zacházení a rozporně a nedostatečně odůvodnil své stanovisko.

4.    V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku uplatňuje společnost Kendrion, že Tribunál nesprávně zamítl jako "irelevantní" její argument, že řízení před Tribunálem trvalo nepřiměřeně dlouho. Zdá se tak, že Tribunál zastává názor, že není příslušný k rozhodování o nesrovnalostech v řízení, které u něj probíhá. I za předpokladu, že je správné, že Tribunál sám není oprávněn snížit pokutu z důvodu nepřiměřené doby trvání svého vlastního řízení, může každopádně o tomto bodě, který je zásadní z hlediska právní jistoty, rozhodnout Soudní dvůr, který je oprávněn vyvodit z něho i nezbytné důsledky.

____________