Language of document :

Valitus, jonka Kendrion NV on tehnyt 1.2.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-54/06, Kendrion v. komissio, 16.11.2011 antamasta tuomiosta

(Asia C-50/12 P)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Kendrion NV (edustajat): Rechtsanwalt P. Glazener ja Rechtsanwalt T. Ottervanger)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Tuomio on kumottava esitettyjen valitusperusteiden mukaisesti kokonaan tai osittain

päätös on kumottava kokonaan tai osittain siltä osin kuin se koskee valittajaa

valittajalle määrätty sakko on kumottava tai sitä on alennettava

toissijaisesti asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se antaa asiassa uuden ratkaisun unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti

komissio on velvoitettava korvaamaan tässä menettelyssä ja unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti unionin oikeutta ja perusteli tuomiotaan ristiriitaisesti ja riittämättömästi, kun se totesi, että komissio perusteli oikeudellisesti riittävällä tavalla, minkä vuoksi se määräsi Kendrionille suuremman sakon kuin Fardemille.

2.    Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki arviointivirheen tarkastellessaan kysymystä siitä, saattoiko komissio katsoa, että Kendrion vastaa yhteisvastuullisesti aikaisemmalle tytäryhtiölleen Fardemille määrätyistä sakoista, sekä virheitä todisteiden tarkastelussa, ja näin ollen menettelyvirheitä. Tuomiossaan unionin yleinen tuomioistuin jakoi todistustaakan virheellisesti, tulkitsi ilmeisen virheellisesti tosiseikkoja ja arvioi todisteita ilmeisen virheellisesti. Lisäksi se perusteli lausumiaan puutteellisesti eikä käsitellyt riittävällä tavalla Kendrionin väitteitä.

3.    Kolmannessa valitusperusteessa Kendrion riitauttaa tuomion toteamukset, joissa unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli Kendrionin toista, neljättä ja viidettä kanneperustetta ja joiden perusteella se hylkäsi ne. Unionin yleinen tuomioistuin otti Kendrionin mukaan perustaksi unionin oikeuden virheellisen tulkinnan olettaessaan, että emoyhtiö Kendrionille, joka ei osallistunut rikkomiseen, voidaan määrätä sakko, joka on korkeampi kuin rikkomiseen syyllistyneelle tytäryhtiö Fardemille määrätty sakko. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja perusteli ratkaisunsa ristiriitaisesti ja puutteellisesti.

4.    Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi virheellisesti tehottomana Kendrionin väitteen siitä, että menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa kesti liian pitkään. Unionin yleinen tuomioistuin näyttää siis katsovan, ettei sillä ole toimivaltaa lausua sen menettelyä koskevista sääntöjenvastaisuuksista. Vaikka pitäisi paikkansa, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole itse toimivaltainen alentamaan sakkoa oman menettelynsä liian pitkän keston vuoksi, unionin tuomioistuimen on joka tapauksessa lausuttava tästä oikeusturvalle tärkeästä seikasta ja tehtävä siitä asianmukaiset päätelmät.

____________