Language of document :

Odvolanie podané 1. februára 2012: Kendrion NV proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. novembra 2011 vo veci T-54/06, Kendrion/Komisia

(vec C-50/12 P)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Kendrion NV (v zastúpení: P. Glazener a T. Ottervanger, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

v celom rozsahu alebo čiastočne zrušil rozsudok na základe uvedených odvolacích dôvodov,

v celom rozsahu alebo čiastočne zrušil rozhodnutie, pokiaľ sa týka odvolateľky,

zrušil alebo znížil pokutu uloženú odvolateľke,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné rozhodnutie s prihliadnutím na právny názor Súdneho dvora,

zaviazal Komisiu na náhradu trov tohto konania, ako aj trov konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvým odvolacím dôvodom sa namieta, že sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia práva Únie a svoj rozsudok rozporne a nedostatočne odôvodnil, keď rozhodol, že Komisia právne dostatočne preukázala, z akého dôvodu uložila spoločnosti Kendrion vyššiu pokutu ako spoločnosti Fardem.

Druhým odvolacím dôvodom sa namieta, že Všeobecný súd pri preskúmaní otázky, či Komisia mohla vychádzať z toho, že spoločnosť Kendrion zodpovedá solidárne za pokutu, ktorá bola uložená jej bývalej dcérskej spoločnosti Fardem, sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a pochybil pri konkrétnom posudzovaní dôkazov, čím sa dopustil procesných chýb. V tomto rozsudku Všeobecný súd nesprávne rozdelil dôkazné bremeno, zjavne nezohľadnil skutočnosti a zjavne nesprávne posúdil dôkazové prostriedky. Okrem toho nedostatočne odôvodnil svoje úvahy a nedostatočne sa vyjadril k tvrdeniam spoločnosti Kendrion.

V treťom odvolacom dôvode spoločnosť Kendrion odmieta konštatovania napadnutého rozsudku, ktorými sa Všeobecný súd zaoberal druhým, štvrtým a piatym žalobným dôvodom spoločnosti Kendrion a tieto žalobné dôvody zamietol. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia práva Únie, keď vychádzal z toho, že materskej spoločnosti Kendrion, ktorá sa nezúčastnila porušovania, možno uložiť samostatnú pokutu, ktorá je vyššia ako pokuta, ktorá bola uložená dcérskej spoločnosti Fardem, ktorá sa porušenia dopustila. Všeobecný súd okrem toho porušil zásadu rovnosti zaobchádzania a svoj názor odôvodnil rozporne a nedostatočne.

V štvrtom odvolacom dôvode spoločnosť Kendrion tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne odmietol ako "neúčinné" tvrdenie spoločnosti Kendrion, podľa ktorého konanie na Všeobecnom súde trvalo neprimerane dlho. Zdá sa, že Všeobecný súd teda zastáva názor, že nemá právomoc rozhodovať o nezrovnalostiach v konaní vedenom pred ním. Aj keby bola pravda, že Všeobecný súd nemá právomoc z dôvodu pridlhého trvania vlastného konania znížiť pokutu, je v každom prípade povinnosťou Súdneho dvora rozhodnúť o tomto bode, ktorý je zásadný pre právnu istotu, a vyvodiť z neho potrebné dôsledky.

____________