Language of document : ECLI:EU:F:2010:119

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 30 d.

Byla F‑20/06

Patrizia De Luca

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, skiriami į aukštesnę pareigų grupę po atviro konkurso — Kandidatas, įrašytas į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl priskyrimo prie lygio įdarbinant — Priskyrimas prie lygio taikant naujas, mažiau palankias, normas — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo P. De Luca, laimėjusi konkursą prieš 2004 m. gegužės 1 d., prašo panaikinti 2005 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimą paskirti ją administratore tiek, kiek šiuo sprendimu jai priskiriamas A*9 lygio 2 pakopa.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Išankstinis administracinis skundas — Terminai — Pradžios momentas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25, 26, 90 ir 91 straipsniai)

2.      Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrijos teismo kompetencija — Prašymas panaikinti asmens nenaudai priimtą individualų aktą — Bendrijos teismo nekompetentingumas konstatuoti visuotinai taikomos nuostatos neteisėtumą savo sprendimų rezoliucinėje dalyje

(EB 230 straipsnis)

3.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Lygio priskyrimas — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 1 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

4.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Lygio priskyrimas — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 3 straipsnis; XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

5.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Lygio priskyrimas — Pareigų grupės lygio, nurodyto pranešime apie konkursą, priskyrimas — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

6.      Pareigūnas — Įdarbinimas — Lygio priskyrimas — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

7.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Lygio priskyrimas — Pareigų grupės lygio, nurodyto pranešime apie konkursą, priskyrimas — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnyje nustatytas skundo pateikimo terminas gali būti pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai suinteresuotasis asmuo gavo pranešimą apie jo nenaudai priimtą sprendimą. Ši procedūrinė nuostata, skirta daugybei situacijų, turi būti aiškinama atsižvelgiant į pagrindines Pareigūnų tarnybos nuostatų taisykles dėl pareigūnų informavimo apie esminę su jų darbo santykiais susijusią informaciją ir ypač į formą, kuria ši informacija turi būti pateikta. Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų normų bendrosios sistemos ir ypač iš jų 25 ir 26 straipsnių matyti, kad apie sprendimus priskirti, kaip ir, beje, sprendimus paskirti arba skirti į nuolatinę tarnybą, turi būti tinkamai pranešta suinteresuotajam asmeniui ir kad administracija negali apsiriboti jo informavimu pateikdama dokumentą, kuris yra tik šių sprendimų pasekmė, ir nepasirūpinti, kad jie iš tikrųjų pasiektų adresatą. Nustačius reikalavimą, kad atitinkamas pareigūnas privalo pareikšti skundą vėliausiai per tris mėnesius nuo darbo pasiūlymo gavimo, o ne nuo pranešimo apie sprendimą paskirti dienos, netektų prasmės Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa ir 26 straipsnio antra bei trečia pastraipos, kuriomis aiškiai siekiama leisti pareigūnams realiai susipažinti su sprendimais, susijusiais, be kita ko, su jų tarnybine padėtimi, ir suteikti jiems Pareigūnų tarnybos nuostatuose garantuojamas teises.

(žr. 38–40 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. birželio 28 d. Sprendimo Grünheid prieš Komisiją, F‑101/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑55 ir II‑A‑1‑199, 49, 52 ir 56 punktai.

2.      Nagrinėdamas prašymą panaikinti individualų asmens nenaudai priimtą aktą Bendrijos teismas yra iš tiesų kompetentingas atskirai pripažinti visuotinai taikomą nuostatą, kuria pagrįstas ginčijamas aktas, neteisėta, tačiau Tarnautojų teismas neturi kompetencijos daryti tokių išvadų savo sprendimų rezoliucinėje dalyje.

(žr. 44 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. birželio 4 d. Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją, F‑134/07 ir F‑8/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑149 ir II‑A‑1‑841, 38 punktas, Europos Sąjungos Bendrajame Teisme nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl šio sprendimo, byla T‑325/09 P; 2009 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Aparicio ir kt. prieš Komisiją, F‑20/08, F‑34/08 ir F‑75/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑375 ir II‑A‑1‑2013, 28 punktas.

3.      Kartu skaitant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį matyti, kad pastarosios nuostatos termino „įdarbinti“ reikšmė yra tiksli ir jis turi būti suprantamas kaip apimantis pareigūnus, kurie laikotarpiu tarp 2004 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo Reglamentas Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ir 2006 m. balandžio 30 d. pradėjo dirbti darbo vietoje, į kurią galėjo pretenduoti po to, kai jie – prieš 2006 m. gegužės 1 d. – buvo įrašyti į tinkamų kandidatų sąrašą pasibaigus pagal ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų sąlygas paskelbtam konkursui, nepaisant to, ar šie pareigūnai jau turėjo šį statusą pradėdami eiti pareigas.

(žr. 56 punktą)


4.      Lygybės principas pažeidžiamas, kai dvi asmenų kategorijos, kurių faktinė ir teisinė padėtis iš esmės nesiskiria, įdarbinant vertinamos skirtingai ir toks skirtingas vertinimas nėra objektyviai pateisinamas.

Be to, netrukdydamas bet kokiai teisėkūros raidai, lygybės principas negali apriboti teisės aktų leidėjo laisvės bet kuriuo metu padaryti Pareigūnų tarnybos nuostatų normų pakeitimų, kurie, šio leidėjo manymu, atitinka tarnybos interesus, net jei šios naujos nuostatos gali pasirodyti esančios nepalankesnės pareigūnams nei ankstesnės.

Be to, kaip matyti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 3 straipsnio, pareigūno paskyrimo pagrindas yra vienašalis administracijos aktas, ir tik priėmus tokį sprendimą konkursą laimėjęs asmuo gali reikalauti suteikti pareigūno statusą ir todėl taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų normas.

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pareigūnams, kurie paskirti nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo Reglamentas Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, lygis teisėtai galėjo būti priskirtas tik taikant tuo metu galiojusius naujus kriterijus. Pereinamuoju laikotarpiu tarp 2004 m. gegužės 1 d. ir 2006 m. balandžio 30 d. šie kriterijai buvo nustatyti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalyje.

Šios išvados nesumenkina svarstymai dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų reformos įsigaliojimo datos. Visų pirma, nors negalima paneigti, kad naujųjų nuostatų įsigaliojimo data galėjo pasirodyti esanti diskriminacinė, 2004 m. gegužės 1 d. data šioje byloje objektyviai pagrįsta. Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma motyvuota apskritai pasikeitimais visuomenėje ir jų pasireiškimu reglamentuojant Europos viešąją tarnybą, „kad būtų patenkinti besikeičiantys institucijų ir jų darbuotojų poreikiai“, kaip nurodyta Reglamento Nr. 723/2004 1 konstatuojamojoje dalyje. Todėl lengva suprasti, kad jo įsigaliojimas galėjo sutapti su dešimties naujų valstybių narių įstojimu. Be to, administracijos nustatyta įdarbinimo data yra objektyvus ir nuo Bendrijos teisės aktų leidėjo valios nepriklausomas elementas.

(žr. 68–71 ir 73 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, C‑443/07 P, Rink. p. I‑10945,76 ir 81 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ryan prieš Audito Rūmus, T‑121/97, Rink. p. II‑3885, 100 punktas; 2006 m. lapkričio 29 d. Sprendimo Campoli prieš Komisiją, T‑135/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑297 ir II‑A‑2‑1527, 105 punktas; 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, Rink. p. II‑2523, 54, 55, 77, 86 ir 113 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. birželio 19 d. Sprendimo Davis ir kt. prieš Tarybą, F‑54/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑165 ir II‑A‑1‑911, 81 punktas.

5.      Pareigūnams paskiriant lygį po to, kai Reglamentu Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, buvo nustatyta nauja karjeros sistema, laisvų darbo vietų lygio nustatymas, kurį administracija atliko pagal ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų normas rengdama pranešimą apie konkursą, negalėjo toliau turėti pasekmių po 2004 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo Reglamentas Nr. 723/2004.

Todėl konkursą laimėjusių asmenų teisė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalį į tai, kad jiems bus suteiktas pranešime apie konkursą nurodytas lygis, gali būti taikoma tik jei teisinis reglamentavimas nesikeičia, nes sprendimo teisėtumas vertinamas pagal jo priėmimo momentu galiojusius teisinius kriterijus, todėl ši nuostata negali sukurti pareigos administracijai priimti su teisės aktų leidėjo pakeistais Pareigūnų tarnybos nuostatais nesuderinamą ir dėl to neteisėtą sprendimą.

Šiomis aplinkybėmis, kai pagal naują karjeros sistemą nuo 2004 m. gegužės 1 d. panaikinti pranešimuose apie konkursus, kurie buvo paskelbti prieš šią datą, nurodyti lygiai, teisės aktų leidėjas galėjo priimti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį, kad būtų išspręsti su šia situacija susiję sunkumai ir nustatytas konkursus laimėjusių asmenų, kurie įrašyti į prieš 2004 m. gegužės 1 d. paskelbtus rezervo sąrašus, bet kuriems po šių konkursų bandomasis laikotarpis skirtas po šios datos, lygis.

Iš tiesų lygio priskyrimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį neatitinka prieš 2004 m. gegužės 1 d. paskelbtuose pranešimuose apie konkursus nurodytų lygių, ir ši nuostata prieštarauja Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio normai, kuri pakartoja ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnį. Tačiau Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis atsižvelgiant į jos dalyką yra speciali pereinamojo laikotarpio nuostata, kuri apibrėžtos pareigūnų kategorijos atžvilgiu savaime gali nukrypti nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnyje nustatytos bendro pobūdžio taisyklės.

Dėl sunkumų, susijusių su perėjimu nuo vieno valdymo būdo prie kito, pareigūnų karjeros atžvilgiu administracija gali privalėti laikinai ir laikydamasi tam tikrų ribų nukrypti nuo griežto nuolat galiojančių taisyklių ir principų, kurie paprastai taikomi nagrinėjamoms situacijoms, taikymo.

Be to, kalbant apie Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio, pagal kurį pranešimas apie laisvą darbo vietą yra administracijai privalomas teisės pagrindas, laikymąsi, pažymėtina, kad šis straipsnis nėra labiau privalomas nei Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis ir nėra viršesnis už šią specialią pereinamojo laikotarpio nuostatą.

Beje, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatomas palankesnis ankstesnių ir perinamuoju laikotarpiu, nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d., galiojusių lygių santykis nei nustatytasis to paties priedo 12 straipsnio 3 dalyje, tikslas yra tik 2004 m. gegužės 1 d pakeisti lygius, kuriuos turėjo tie, kurie buvo pareigūnai 2004 m. balandžio 30 d., kad jiems būtų galima taikyti naują karjeros sistemą, kuri turėjo visiškai įsigalioti 2006 m. gegužės 1 dieną. Griežtai – kaip bet kuri pereinamojo laikotarpio nuostata – aiškinamos Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalies taikymo sritis negali būti platesnė nei šio tarpinio ryšio nustatymas.

(žr. 84–86, 91 ir 92 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 100 ir 101 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. vasario 11 d. Sprendimo Leonhardt prieš Parlamentą, T‑30/02, Rink. VT p. I‑A‑41 ir II‑265, 51 punktas; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 213 punktas; minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 110 ir 112–115 punktai.

6.      Pareigūnas, siekdamas užginčyti naujos teisės normos teisėtumą, negali remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu, ypač srityje, kurioje teisės aktų leidėjas turi didelę diskreciją vertinti. Be to, teisė reikalauti teisėtų lūkesčių apsaugos, be kita ko, reiškia, kad suteiktos garantijos atitinka taikytinas normas. Paskyrimų tarnyba būtų priėmusi neteisėtą sprendimą – nes jis būtų neatitikęs Pareigūnų tarnybos nuostatų – jei ji būtų priskyrusi pareigūnams, kurie buvo paskirti po 2004 m. gegužės 1d., kai įsigaliojo Reglamentas Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, lygius pagal nebegaliojusias ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatas dėl lygių ir karjeros.

(žr. 99–101 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 91 ir 100 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. liepos 11 d. Sprendimo Wasmeier prieš Komisiją, T‑381/00, Rink. VT p. I‑A‑125 ir II‑677, 106 punktas; 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimo Castets prieš Komisiją, T‑398/03, Rink. VT p. I‑A‑109 ir II‑507, 34 punktas; 2006 m. vasario 23 d. Sprendimo Cementbouw Handel & Industrine prieš Komisiją, T‑282/02, Rink. p. II‑319, 77 punktas; minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 95 punktas; 2009 m. vasario 4 d. Sprendimo Omya prieš Komisiją, T‑145/06, Rink. p. II‑145, 117 punktas.

7.      Vykdant Pareigūnų tarnybos nuostatų reformą, inicijuotą Reglamentu Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, per kurią buvo pakeista pareigūnų lygių sistema, bet kurio pareigūno galimybės daryti karjerą savo institucijoje principas negali savaime pateisinti ankstesnių nuostatų taikymo pareigūnui ir todėl sužlugdyti teisės aktų leidėjo siekiamo tikslo. Iš principo iš dalies keičiant visuotinai taikomą nuostatą ir konkrečiai – Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, naujoji norma nedelsiant taikoma teisinių situacijų, kurios atsirado galiojant ankstesnei normai, bet iki galo nebuvo susiklosčiusios, būsimoms pasekmėms. Pareigūnų tarnybos nuostatai nesuteikia teisės gauti aukštesnį lygį po atviro konkurso net pareigūnams, kurie atitinka visas paskyrimo sąlygas, nes konkursą laimėjusių asmenų įrašymas į kandidatų tinkamumo sąrašą po atrankos procedūrų suinteresuotiesiems asmenims suteikia tik paprastą galimybę būti paskirtiems į darbo vietas, į kurias siekta įdarbinti organizuojant konkursą, ir ši galimybė visiškai nesietina su įgyta teise.

(žr. 125 ir 126 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 51–53 punktai.