Language of document : ECLI:EU:F:2010:119

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 30. septembra 2010

Vec F-20/06

Patrizia De Luca

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe verejného výberového konania – Uchádzač zapísaný do rezervného zoznamu pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy pri prijímaní – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. De Luca, úspešná uchádzačka vo výberovom konaní pred 1. májom 2004, navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 23. februára 2005, ktorým bola vymenovaná na miesto administrátorky v rozsahu, v akom bola podľa tohto rozhodnutia zaradená do platovej triedy A*9 druhého platového stupňa

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý z účastníkov znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Začiatok plynutia

(Služobný poriadok úradníkov, články 25, 26, 90 a 91)

2.      Žaloba o neplatnosť – Právomoc súdu Spoločenstva – Návrh na zrušenie individuálneho aktu spôsobujúceho ujmu – Nedostatok právomoci súdu Spoločenstva určiť protiprávnosť všeobecne platného ustanovenia vo výroku svojich rozsudkov

(Článok 230 ES)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 1 ods. 2 a článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 3, príloha XIII článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

5.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy –Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 1 a článok 31 ods. 1; príloha XIII článok 2 ods. 1 a článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

6.      Úradník – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

7.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Lehota na podanie sťažnosti stanovená v článku 90 služobného poriadku začne plynúť dňom oznámenia aktu spôsobujúceho ujmu dotknutej osobe. Toto ustanovenie, ktoré má procesnú povahu a ktoré sa vzťahuje na celý rad situácií, sa má vykladať s ohľadom na základné pravidlá služobného poriadku upravujúce informovanie úradníkov o podstatných skutočnostiach ich služobného pomeru, najmä pokiaľ ide o formu tohto informovania. Zo všeobecnej štruktúry ustanovení služobného poriadku a najmä z jeho článkov 25 a 26 pritom vyplýva, že rozhodnutia o zaradení, rovnako ako aj rozhodnutia o vymenovaní, musia byť riadne oznámené dotknutej osobe a administratíva sa nemôže obmedziť na informovanie tejto osoby prostredníctvom dokumentu, ktorý sa týka následkov týchto rozhodnutí, ani nezabezpečiť, aby boli tieto rozhodnutia skutočne doručené osobe, ktorej sú určené. Tým, že danému úradníkovi by bola uložená povinnosť, aby najneskôr do troch mesiacov od prijatia ponuky pracovného miesta, a nie od oznámenia rozhodnutia o vymenovaní, podal sťažnosť, by boli článok 25 druhý odsek a článok 26 druhý a tretí odsek zbavené svojej podstaty, pričom ich cieľom je umožniť úradníkom, aby sa skutočne oboznámili s rozhodnutiami týkajúcimi sa najmä ich administratívneho postavenia a uplatnili svoje práva zaručené služobným poriadkom.

(pozri body 38 – 40)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑55 a II‑A‑1‑199, body 49, 52 a 56

2.      Aj keď je v rámci návrhu na zrušenie individuálneho aktu spôsobujúceho ujmu súd Spoločenstva skutočne oprávnený v incidenčnom konaní určiť protiprávnosť všeobecne platného ustanovenia, na ktorom je napadnutý akt založený, nie je napriek tomu oprávnený na takéto určenie vo výroku svojich rozsudkov.

(pozri bod 44)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 4. júna 2009, Adjemian a i./Komisia, F‑134/07 a F‑8/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 38, ktoré sú predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑325/09 P; 29. septembra 2009, Aparicio a i./Komisia, F‑20/08, F‑34/08 a F‑75/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑375 a II‑A‑1‑2013, bod 28

3.      Z výkladu článku 1 ods. 2 v spojení s článkom 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku vyplýva, že výraz „prijatie do zamestnania“ uvedený v poslednom uvedenom ustanovení, má svoj presný zmysel a treba mu rozumieť tak, že sa týka úradníkov, ktorí nastúpili do služobného pomeru v období medzi 1. májom 2004, dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, a 30. aprílom 2006 na pracovné miesto sprístupnené po ich zápise pred 1. májom 2006 do zoznamu vhodných uchádzačov, ktorým bolo ukončené výberové konanie zverejnené za účinnosti starého služobného poriadku, či už títo úradníci mali alebo nemali toto postavenie pri svojom nástupe do služobného pomeru.

(pozri bod 56)

4.      Zásada rovnosti zaobchádzania je porušená vtedy, ak je na dve kategórie osôb, ktorých skutková a právna situácia sa podstatne neodlišuje, uplatnené odlišné zaobchádzanie pri ich prijímaní, pričom takéto rozdielne zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené.

Okrem toho, aby nedošlo k ohrozeniu legislatívneho vývoja, zásada rovnosti nemôže brániť slobode normotvorcu kedykoľvek uskutočniť zmeny ustanovení služobného poriadku, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade so záujmom služby, aj keď sa nové ustanovenia zdajú byť menej výhodné ako predchádzajúce.

Ako vyplýva z článku 3 služobného poriadku, vymenovanie úradníka má nevyhnutne svoj pôvod v jednostrannom administratívnom akte a až po vydaní takéhoto rozhodnutia sa môže úspešný uchádzač výberového konania domáhať postavenia úradníka, a teda požadovať výhody v zmysle ustanovení služobného poriadku.

Z uvedeného vyplýva, že úradníci, ktorí boli vymenovaní v dobe od 1. mája 2004, dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, mohli byť zaradení do platovej triedy v súlade s právnymi predpismi len podľa nových kritérií platných k tomuto dátumu. Počas prechodného obdobia medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006 boli tieto kritériá stanovené v článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku.

Tento záver nemožno vyvrátiť úvahami týkajúcimi sa nadobudnutia účinnosti reformy služobného poriadku. Predovšetkým treba uviesť, že hoci nemožno vylúčiť, že sa deň nadobudnutia novej právnej úpravy môže ukázať ako diskriminačný, 1. máj 2004 bol v predmetnej veci objektívne odôvodnený. Reforma služobného poriadku bola odôvodnená všeobecnými zmenami v spoločnosti a ich vyjadrením v regulačnom rámci pre európsku verejnú službu „tak, aby boli uspokojené meniace sa potreby inštitúcií a ich zamestnancov“, ako vyplýva zo samotného znenia odôvodnenia č. 1 nariadenia č. 723/2004. Je teda pochopiteľné, že nadobudnutie jej účinnosti sa zhoduje s pristúpením desiatich nových členských štátov. Deň prijatia do služobného pomeru, o ktorom rozhodla administratíva, predstavuje navyše skutočnosť, ktorá je objektívna a nezávislá od vôle normotvorcu Spoločenstva.

(pozri body 68 – 71 a 73)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, Zb. s. I‑10945, body 76 a 81

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, Zb. s. II‑3885, bod 100; 29. novembra 2006, Campoli/Komisia, T‑135/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑297 a II‑A‑2‑1527, bod 105; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, Zb. s. II‑2523, body 54, 55, 77, 86 a 113

Súd pre verejnú službu: 19. júna 2007, Davis a i./Rada, F‑54/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑165 a II‑A‑1‑911, bod 81

5.      Pokiaľ ide o vymenovanie úradníka do platovej triedy po zavedení nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, účinky určenia úrovne pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť, ku ktorým inštitúcia pristúpila v rámci ustanovení starého služobného poriadku pri vyhotovení oznámenia o výberovom konaní, nebolo možné predĺžiť po 1. máji 2004, teda po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004.

Hoci úspešným uchádzačom výberového konania vyplýva z článku 31 ods. 1 služobného poriadku právo byť zaradený do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní, toto ustanovenie sa môže uplatniť len na právo, ktoré sa nemení, lebo zákonnosť rozhodnutia sa posudzuje podľa právnej úpravy platnej v dobe, keď bolo prijaté, a nemôže ukladať administratíve povinnosť prijať rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so služobným poriadkom, ktorý bol zmenený normotvorcom, a v dôsledku toho je nezákonné.

V tomto kontexte, ktorý sa vyznačuje tým, že od 1. mája 2004 boli v rámci nového profesionálneho zloženia zamestnancov zrušené platové triedy uvedené v oznámeniach o výberovom konaní zverejnených pred týmto dátumom, bol normotvorca oprávnený prijať článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, aby vyriešil problémy, ktoré sú s touto situáciou nevyhnutne spojené, a rozhodnúť o zaradení do platových tried úspešných uchádzačov výberového konania, zapísaných do rezervného zoznamu pred 1. májom 2004, ale vymenovaných za úradníkov na základe týchto výberových konaní po tomto dátume.

Je pravda, že zaradenia do platovej triedy určené článkom 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku nezodpovedajú platovým triedam uvedeným v oznámeniach o výberovom konaní zverejnených pred 1. májom 2004 a že toto ustanovenie je v rozpore s pravidlom uvedeným v článku 31 služobného poriadku a prevzatým z článku 31 starého služobného poriadku. Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku však predstavuje vzhľadom na svoj cieľ prechodné ustanovenie s osobitnou povahou, ktoré môže samo osebe zaviesť pre určenú kategóriu úradníkov odchýlku od všeobecného pravidla stanoveného v článku 31 služobného poriadku.

Pokiaľ ide o profesionálne zloženie úradníkov obmedzenia, ktoré sú príznačné pre prechod z jedného systému riadenia na druhý, môžu administratívu prinútiť k tomu, aby sa dočasne a v určitých medziach odchýlila od striktného uplatňovania stálych pravidiel a zásad, ktoré sa v predmetných situáciách bežne uplatňujú.

Okrem toho, pokiaľ ide o dodržanie článku 29 služobného poriadku, z ktorého vyplýva, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste predstavuje právny rámec, ktorým je administratíva viazaná, treba uviesť, že tento článok nemá vyššiu právnu silu než článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, a nemôže mať preto prednosť pred týmto osobitným a prechodným ustanovením.

Okrem toho cieľom článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý stanovuje výhodnejší pomer medzi starými platovými triedami a platovými triedami platnými počas prechodného obdobia medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006, než je pomer stanovený v článku 12 ods. 3 rovnakej prílohy, bolo len previesť k 1. máju 2004 platové triedy tých, ktorí mali postavenie úradníka k 30. aprílu 2004 tak, aby sa na nich mohlo uplatňovať nové profesionálne zloženie, ktoré malo v plnom rozsahu nadobudnúť účinnosť 1. mája 2006. Článok 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý ako všetky prechodné ustanovenia treba vykladať doslovne, nemožno priznať dosah nad rámec stanovenia tohto prechodného vzťahu.

(pozri body 84 – 86, 91 a 92)

Odkaz

Súdny dvor: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 100 a 101

Súd prvého stupňa: 11. februára 2003, Leonhardt/Parlament, T‑30/02, Zb. VS s. I‑A‑41 a II‑265, bod 51; 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, bod 213; Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 110 a 112 až 115

6.      Úradník sa nemôže odvolávať na zásadu ochrany legitímnej dôvery na účely spochybnenia zákonnosti nového právneho ustanovenia, najmä v oblasti, v ktorej normotvorca disponuje, širokou voľnou úvahou. Navyše predpokladom práva uplatňovať ochranu legitímnej dôvery je, že poskytnuté konkrétne uistenia sú v súlade s uplatniteľnými normami. Menovací orgán by prijal nezákonné rozhodnutie z dôvodu rozporu so služobným poriadkom, ak by zaradil úradníka vymenovaného po 1. máji 2004, teda po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, podľa ustanovení týkajúcich sa platových tried a profesionálneho zloženia podľa starého služobného poriadku, ktoré už neboli účinné.

(pozri body 99 – 101)

Odkaz:

Súdny dvor: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 91 a 100

Súd prvého stupňa: 11. júla 2002, Wasmeier/Komisia, T‑381/00, Zb. VS s. I‑A‑125 a II‑677, bod 106; 4. mája 2005, Castets/Komisia, T‑398/03, Zb. VS s. I‑A‑109 a II‑507, bod 34; 23. februára 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Komisia, T‑282/02, Zb. s. II‑319, bod 77; Centeno Mediavilla a i./Komisia, bod 95; 4. februára 2009, Omya/Komisia, T‑145/06, Zb. s. II‑145, bod 117

7.      V kontexte reformy služobného poriadku zavedenej nariadením č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorá vyvolala zmenu štruktúry platových tried úradníkov, zásada, podľa ktorej má každý úradník právo na služobný postup v rámci svojej inštitúcie, ako taká neodôvodňuje, aby sa na úradníka uplatnili staré ustanovenia, a tým bol oslabený cieľ sledovaný normotvorcom. V zásade totiž platí, že v prípade zmeny a doplnenia všeobecne uplatniteľných ustanovení a osobitne ustanovení služobného poriadku sa nové pravidlo uplatňuje okamžite na budúce účinky právnych situácií, ktoré vznikli, bez toho, aby boli ešte úplne dotvorené, za pôsobnosti predchádzajúceho pravidla. Služobný poriadok pritom nepriznáva žiadne právo na postup prostredníctvom verejného výberového konania do vyššieho platového stupňa, a to ani v prípade úradníkov, ktorí splnia všetky podmienky na to, aby boli takto vymenovaní, pretože zapísanie úspešných uchádzačov do zoznamov vhodných uchádzačov na záver výberového konania predstavuje v prospech dotknutých osôb iba jednoduchú možnosť byť vymenovaný na jedno z pracovných miest, ktorých obsadenie bolo cieľom výberového konania, a pretože uvedená možnosť nevyhnutne vylučuje akékoľvek nadobudnuté právo.

(pozri body 125 a 126)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 51 až 53