Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

30 септември 2010 година

Дело F-107/05

Gergely Toth

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Срочно нает служител — Класиране в степен — Степени, предвидени в поканата за набиране на кандидатури — Промяна в правилата за класиране на срочно наетите служители, настъпили след публикуването на поканата за набиране на кандидатури — Класиране в степен в приложение на новите, по-неблагоприятни правила — Преходни разпоредби — Прилагане по аналогия — Член°12, параграф°3 от приложение XIII към Правилника — Пропорционалност — Принцип на добра администрация“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 AЕ, с която г‑н Toth моли: като главно искане, от една страна, да бъде отменено решението на Комисията от 20 юли 2005°г., с което се отхвърля подадената от него по административен ред жалба, и от друга страна, да бъде отменен договорът, подписан от него на 17 януари 2005°г., в частта, в която се определя степента му; при условията на евентуалност, Комисията да бъде осъдена да му плати обезщетение

Решение: Отменя решението на Комисията за класиране на жалбоподателя в степен A*6, втора стъпка, съдържащо се в член 3 от договора на срочно наетия служител, подписан на 17 януари 2005°г. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Комисията да заплати направените от нея разноски и разноските на жалбоподателя. Съветът на Европейския съюз, встъпила в подкрепа на исканията на Комисията страна, понася направените от него разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Наемане на работа — Класиране в степен — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен

(член 5, параграфи 1—4 от Правилника за длъжностните лица; член°12, параграф°3 от приложение XIII; член°10, втора алинея от Условията за работа на другите служители; Регламент №°723/2004 на Съвета)

2.      Право на Съюза — Преходни разпоредби — Стриктно тълкуване

3.      Длъжностни лица — Принципи — Принцип на добра администрация — Обхват

1.      При липса на преходна разпоредба в Регламент №°723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, която да определя класирането в степен на срочно наетите служители, назначени след влизането в сила на този регламент — 1 май 2004°г. — въз основа на покани за набиране на кандидатури, публикувани преди тази дата, както и при липса на съответни вътрешни разпоредби, единствено член°10, втора алинея от посочените условия би могъл да послужи като основание за такова класиране.

От член 10 от посочените условия следва, че администрацията разполага с право на преценка, за да определи степента на срочно наетите служители. В отсъствието на вътрешна разпоредба в посочената област това право е ограничено единствено от задължението посочените служители да бъдат наети на работа в степента, обявена в поканата за набиране на кандидатури, и от необходимостта от спазване на структурата на категориите или функционалните групи, определена в член°5, параграфи 1—4 от Правилника.

При тези условия и в случай че обявената в поканата за набиране на кандидатури степен е отменена, институцията може основателно да последва разрешението, възприето от законодателя при приемането на приложение XIII от Правилника, и да приложи по аналогия член°12, параграф 3 от това приложение, който се отнася до класирането на длъжностните лица, включени в списък с подходящи кандидати преди 1°май 2006°г. и назначени между 1 май 2004°г. и 30 април 2006°г.

(вж. точки 55, 58, 59, 69, 73, 74 и 76)

Позоваване на:

Съд на публичната служба: 28 юни 2007°г., Da Silva/Комисия, F‑21/06, Сборник СПС, стp. I‑A‑1‑179 и II‑A‑1‑981, точки 64, 68 и 79

2.      Преходната разпоредба по принцип е обект на стриктно тълкуване, което е a priori несъвместимо с прилагане по аналогия. Стриктният характер на тълкуването се обосновава от обстоятелството, че преходните разпоредби дерогират постоянни правила и принципи, които при липсата на такъв режим биха се прилагали незабавно спрямо разглежданите положения.

Когато обаче липсват постоянни разпоредби, администрацията може да приложи по аналогия член°12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника, без да нарушава неговия преходен характер.

(вж. точки 71—74)

Позоваване на:

Съд — 23 март 1983 г., Peskeloglou, 77/82, Recueil, стp. 1085, точки 11—15; 5 декември 1996°г., Merck и Beecham, C‑267/95 и C‑268/95, Recueil, стp. I‑6285, точки 23 и 24; 12°юни 2008°г., Комисия/Португалия, C‑462/05, Сборник, стp. I‑4183, точки 53 и 54

Първоинстанционен съд — 19 септември 2000°г., Dürbeck/Комисия, T‑252/97, Recueil, стp. II‑3031, точки 66 и 70

Съд на публичната служба — Da Silva/Комисия, посочено по-горе, точки 64, 68 и 79

3.      Когато административното ръководство се произнася относно положение на длъжностно лице, в изпълнение на принципа на добра администрация посоченото ръководство е длъжно да вземе предвид всички обстоятелства, които могат да определят неговото решение, а на това основание нарушаването на посочения принцип може да доведе до отмяна на обжалваното решение.

(вж. точка 85)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 16 март 2004 г., Afari/ЕЦБ, T‑11/03, Recueil FP, стp. I‑A‑65 и II‑267, точка 42

Съд на публичната служба — 22 май 2007 г., López Teruel/СХВП, F‑99/06, СПС, стp. I‑A‑1‑147 и II‑A‑1‑797, точка 92