Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

30. září 2010

Věc F‑107/05

Gergely Toth

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Zařazení do platové třídy – Platové třídy stanovené ve výzvě k podání přihlášek – Změna pravidel pro zařazení dočasných zaměstnanců, ke které došlo po zveřejnění výzvy k podání přihlášek – Zařazení do platové třídy na základě nových, méně příznivých pravidel – Přechodná ustanovení – Použití per analogiam – Článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu – Proporcionalita – Zásada řádné správy“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Toth domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o zamítnutí jeho stížnosti a dále smlouvy, kterou podepsal dne 17. ledna 2005, v rozsahu, v němž stanovuje jeho zařazení do platové třídy, a podpůrně, aby bylo Komisi uloženo zaplatit mu náhradu škody.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Evropské komise o zařazení žalobce do platové třídy A*6 druhého platového stupně uvedené v článku 3 smlouvy dočasného zaměstnance podepsané dne 17. ledna 2005 se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice na podporu návrhových žádání Komise, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí – Zařazení do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení o zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, čl. 5 odst. 1 až 4; příloha XIII, čl. 12 odst. 3; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 10 druhý pododstavec; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Unijní právo – Přechodná ustanovení – Striktní výklad

3.      Úředníci – Zásady – Zásada řádné správy – Dosah

1.      Při neexistenci přechodného ustanovení v nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, které by upravovalo zařazení do platové třídy dočasných zaměstnanců přijatých po vstupu tohoto nařízení v platnost dne 1. května 2004 na základě výzev k podávání přihlášek zveřejněných před tímto dnem, jakož i při neexistenci vnitřních předpisů použitelných v těchto případech může být základem pro toto zařazení pouze čl. 10 druhý pododstavec uvedeného pracovního řádu.

Z článku 10 uvedeného pracovního řádu vyplývá, že správa při zařazení dočasných zaměstnanců do platové třídy disponuje posuzovací pravomocí. Při neexistenci vnitřního předpisu v této oblasti je tato pravomoc omezena jen povinností zaměstnat uvedené zaměstnance v platové třídě uvedené ve výzvě k podávání přihlášek a nezbytností dodržovat strukturu kategorií nebo funkčních skupin stanovenou v čl. 5 odst. 1 až 4 služebního řádu.

Za těchto podmínek může orgán v případě, že platová třída uvedená ve výzvě k podávání přihlášek byla zrušena, právoplatně vycházet z řešení zvoleného zákonodárcem při přijetí přílohy XIII služebního řádu a obdobně použít čl. 12 odst. 3 této přílohy, který se týká zařazení úředníků zapsaných na seznam vhodných uchazečů před 1. květnem 2006 a přijatých v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006.

(viz body 55, 58, 59, 69, 73, 74 a 76)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Da Silva v. Komise, F‑21/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑179 a II‑A‑1‑981, body 64, 68 a 79

2.      Přechodné ustanovení je v zásadě předmětem striktního výkladu, který je a priori neslučitelný s použitím per analogiam. Striktní povaha výkladu je odůvodněna okolností, že se přechodná ustanovení odchylují od trvale platných ustanovení a zásad, které by se v dotčených situacích při neexistenci uvedeného přechodného režimu bezprostředně použily.

Naproti tomu, při neexistenci trvale platných ustanovení může správa obdobně použít čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, aniž je to v rozporu s jeho přechodnou povahou.

(viz body 71 až 74)

Odkazy:

Soudní dvůr: 23. března 1983, Peskeloglou, 77/82, Recueil, s. 1085, body 11 až 15; 5. prosince 1996, Merck a Beecham, C‑267/95 a C‑268/95, Recueil, s. I‑6285, body 23 a 24; 12. června 2008, Komise v. Portugalsko, C‑462/05, Sb. rozh. s. I‑4183, body 53 a 54

Tribunál: 19. září 2000, Dürbeck v. Komise, T‑252/97, Recueil, s. II‑3031, body 66 a 70

Soud pro veřejnou službu: výše uvedený Da Silva v. Komise, body 64, 68 a 79

3.      Podle zásady řádné správy je správa při rozhodování o situaci úředníka povinna vzít v úvahu veškeré skutkové poznatky, které mohou být relevantní pro její rozhodnutí, a z tohoto důvodu může porušení této zásady vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

(viz bod 85)

Odkazy:

Tribunál: 16. března 2004, Afari v. ECB, T‑11/03, Recueil FP, s. I‑A‑65 a II‑267, bod 42

Soud pro veřejnou službu: 22. května 2007, López Teruel v. OHIM, F‑99/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑147 a II‑A‑1‑797, bod 92