Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

30. september 2010

Sag F­107/05

Gergely Toth

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — midlertidigt ansat — indplacering i lønklasse — lønklasser fastsat i indkaldelsen af ansøgninger — ændring i reglerne for indplacering af midlertidigt ansatte, efter at indkaldelsen af ansøgninger blev offentliggjort — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — overgangsbestemmelser — analog anvendelse — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten — proportionalitet — princippet om god forvaltningsskik«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Gergely Toth principalt har nedlagt påstand om annullation af dels Kommissionens afgørelse af 20. juli 2005, hvorved hans klage blev afslået, dels den kontrakt, som han underskrev den 17. januar 2005, for så vidt som hans lønklasse blev fastsat derved, og subsidiært påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning.

Udfald: Kommissionens afgørelse om at indplacere sagsøgeren i lønklasse A*6, løntrin 2, som indeholdt i artikel 3 i sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, der blev indgået den 17. januar 2005, annulleres. I øvrigt frifindes Kommissionen. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger. Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen til støtte for Kommissionens påstande, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — midlertidigt ansatte — ansættelse — indplacering i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 5, stk. 1-4; bilag XIII, art. 12, stk. 3; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 10, stk. 2; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      EU-retten — overgangsbestemmelser — indskrænkende fortolkning

3.      Tjenestemænd — principper — princippet om god forvaltningsskik — rækkevidde

1.      Da forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ikke indeholder en overgangsbestemmelse med henblik på indplaceringen i lønklasse af en midlertidigt ansat, der er ansat, efter at denne forordning trådte i kraft den 1. maj 2004, på grundlag af en indkaldelse af ansøgninger, der er offentliggjort før dette tidspunkt, og da der ikke findes administrative bestemmelser, der regulerer dette forhold, kan indplaceringen kun ske i henhold til de nævnte ansættelsesvilkårs artikel 10, stk. 2.

Det fremgår af de nævnte ansættelsesvilkårs artikel 10, at administrationen råder over et skøn med hensyn til indplaceringen i lønklasser af midlertidigt ansatte. Da der ikke findes administrative bestemmelser i denne henseende, begrænses dette skøn kun af forpligtelsen til at ansætte midlertidigt ansatte i den lønklasse, der er anført i indkaldelsen af ansøgninger, og af kravet om at overholde den indplaceringsstruktur eller de ansættelsesgrupper, der er fastsat i vedtægtens artikel 5, stk. 1-4.

Under disse omstændigheder, og eftersom den lønklasse, der er anført i indkaldelsen af ansøgninger, er ophævet, kan en institution lovligt lade sig inspirere af den løsning, som lovgiver har valgt i forbindelse med vedtagelsen af bilag XIII til vedtægten, og anvende artikel 12, stk. 3, i dette bilag analogt, idet denne artikel vedrører indplaceringen i lønklasser af tjenestemænd, der var opført på en liste over egnede ansøgere før den 1. maj 2006, og som er ansat i perioden fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2006.

(jf. præmis 55, 58, 59, 69, 73, 74 og 76)

Henvisning til:

Personaleretten: 28. juni 2007, sag F­21/06, Da Silva mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 179, og II­A­1, s. 981, præmis 64, 68 og 79

2.      En overgangsbestemmelse skal i princippet fortolkes indskrænkende, hvilket umiddelbart ikke er foreneligt med en analog anvendelse af bestemmelsen. Anvendelsen af en indskrænkende fortolkning er begrundet i den omstændighed, at overgangsbestemmelser udgør en fravigelse af de regler og principper af vedvarende værdi, som umiddelbart finder anvendelse på de pågældende situationer, når der ikke findes sådanne overgangsbestemmelser.

Administrationen kan derimod, såfremt sådanne bestemmelser af vedvarende værdi ikke findes, anvende artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten analogt, uden at dette indebærer en tilsidesættelse af dens karakter af overgangsbestemmelse.

(jf. præmis 71-74)

Henvisning til:

Domstolen: 23. marts 1983, sag 77/82, Peskeloglou, Sml. s. 1085, præmis 11-15; 5. december 1996, forenede sager C­267/95 og C­268/95, Merck og Beecham, Sml. I, s. 6285, præmis 23 og 24; 12. juni 2008, sag C­462/05, Kommissionen mod Portugal, Sml. I, s. 4183, præmis 53 og 54

Retten: 19. september 2000, sag T­T­252/97, Dürbeck mod Kommissionen, Sml. II, s. 3031, præmis 66 og 70

Personaleretten: dommen i sagen Da Silva mod Kommissionen, præmis 64, 68 og 79

3.      Ved anvendelse af princippet om god forvaltningsskik skal administrationen, når den træffer afgørelse om forhold vedrørende en tjenestemand, tage samtlige omstændigheder i betragtning, der kan være bestemmende for dens afgørelse, og tilsidesættelse af dette princip kan indebære, at den anfægtede afgørelse annulleres.

(jf. præmis 85)

Henvisning til:

Retten: 16. marts 2004, sag T­T­11/03, Afari mod ECB, Sml. Pers. I­A, s. 65, og II, s. 267, præmis 42

Personaleretten: 22. maj 2007, sag F­99/06, López Teruel mod KHIM, Sml. Pers. I­A­1, s. 147, og II­A­1, s. 797, præmis 92