Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

30. september 2010

Kohtuasi F‑107/05

Gergely Toth

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Palgaastmele määramine – Kandideerimiskutses ettenähtud palgaastmed – Ajutiste teenistujate palgaastme ja ‑järgu määramise eeskirjade muutmine pärast kandideerimiskutse avaldamist – Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Üleminekusätted – Kohaldamine analoogia alusel – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3 – Proportsionaalsus – Hea halduse põhimõte

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Toth palub: esiteks tühistada komisjoni 20. juuli 2005. aasta otsus, millega tema kaebus rahuldamata jäeti, ja teiseks 17. jaanuaril 2005 allkirjastatud leping tema palgaastme määramise osas; teise võimalusena mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Tühistada komisjoni otsus, mis sisaldub 17. jaanuaril 2005 allkirjastatud ajutise teenistuja lepingus artikkel 3 ja millega hageja määrati palgaastme A*6 järku 2. Jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud. Jätta komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astunud Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Uue karjääristruktuuri kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted

(Personalieeskirjad, artikli 5 lõiked 1–4; XIII lisa artikli 12 lõige 3; muude teenistujate teenistustingimused, artikli 10 teine lõik; nõukogu määrus nr 723/2004)

2.      Liidu õigus – Üleminekusätted – Kitsas tõlgendamine

3.      Ametnikud – Põhimõtted – Hea halduse põhimõte – Ulatus

1.      Kui määruses nr 723/2004, millega muudetakse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi, puuduvad üleminekusätted selliste ajutiste teenistujate palgaastme määramiseks, kes võeti tööle pärast selle määruse jõustumist 1. mail 2004, enne seda kuupäeva avaldatud kandideerimiskutse alusel, ning kui puuduvad asutusesisesed sellekohased sätted, on palgaastme määramise aluseks ainult muude teenistujate teenistustingimuste artikli 10 teine lõik.

Muude teenistujate teenistustingimuste artiklist 10 nähtub, et administratsioonil on kaalutlusõigus ajutiste teenistujate palgaastme määramisel. Kui puuduvad asutusesisesed sellekohased sätted, siis piirdub see õigus kohustusega võtta need teenistujad tööle palgaastmel, mis on kandideerimiskutses märgitud, ning vajadusega järgida personalieeskirjade artikli 5 lõigetega 1–4 sätestatud kategooriate ning tegevusüksuste struktuuri.

Neil tingimustel ning juhul, kui kandideerimiskutses märgitud palgaastet enam olemas ei ole, võib institutsioon õiguspäraselt lähtuda seadusandja lahendusest personalieeskirjade XIII lisa vastuvõtmisel ning kohaldada analoogia alusel selle lisa artikli 12 lõiget 3, mis puudutab nende ametnike palgaastme ja ‑järgu määramist, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja kes on tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 kuni 30. aprill 2006.

(vt punktid 55, 58, 59, 69, 73, 74 ja 76)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2007, kohtuasi F‑21/06: Da Silva vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑179 ja II‑A‑1‑981, punktid 64, 68 ja 79).

2.      Üleminekusätet tõlgendatakse põhimõtteliselt kitsalt ning seda ei kohaldata a priori analoogia alusel. Kitsas tõlgendamine on põhjendatav sellega, et üleminekusätted erinevad alaliselt kehtivatest normidest ja põhimõtetest, mida kohaldatakse viivitamata asjaomastele olukordadele nimetatud korra puudumisel.

Alaliselt kehtivate sätete puudumisel võib administratsioon seevastu analoogia alusel kohaldada personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõiget 3 ilma, et eirataks selle üleminekulist olemust.

(vt punktid 71–74)

Viited:

Euroopa Kohus: 23. märts 1983, kohtuasi 77/82: Peskeloglou (EKL 1983, lk 1085, punktid 11–15); 5. detsember 1996, liidetud kohtuasjad C‑267/95 ja C‑268/95: Merck ja Beecham (EKL 1996, lk I‑6285, punktid 23 ja 24); 12. juuni 2008, kohtuasi C‑462/05: komisjon vs. Portugal (EKL 2008, lk I‑4183, punktid 53 ja 54).

Esimese Astme Kohus: 19. september 2000, kohtuasi T‑252/97: Dürbeck vs. komisjon (EKL 2000, lk II‑3031, punktid 66 ja 70).

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Da Silva vs. komisjon (punktid 64, 68 ja 79).

3.      Vastavalt hea halduse põhimõttele on administratsioon kohustatud ametniku olukorra üle otsustamisel võtma arvesse kõik asjaolud, mis võivad tema otsuse tegemisel määravad olla, ja sellest tulenevalt võib nimetatud põhimõtte rikkumine kaasa tuua vaidlustatud otsuse tühistamise.

(vt punkt 85)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 16. märts 2004, kohtuasi T‑11/03: Afari vs. EKP (EKL 2004, lk I‑A‑65 ja II‑267, punkt 42).

Avaliku Teenistuse Kohus: 22. mai 2007, kohtuasi F‑99/06: López Teruel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑147 ja II‑A‑1‑797, punkt 92).