Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 30. septembra 2010

Vec F-107/05

Gergely Toth

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Zaradenie do platovej triedy – Platové triedy uvedené vo výzve na podanie prihlášok – Zmena pravidiel o zaradení dočasných zamestnancov po uverejnení výzvy na podanie prihlášok – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Prechodné ustanovenia – Uplatňovanie na základe analógie – Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku – Proporcionalita – Zásada riadnej správy vecí verejných“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Toth navrhuje: hlavne zrušenie na jednej strane rozhodnutia Komisie z 20. júla 2005 o zamietnutí jeho sťažnosti a na druhej strane zmluvy, ktorú podpísal 17. januára 2005 v rozsahu, v akom stanovuje jeho platovú triedu; subsidiárne požaduje od Komisie zaplatenie náhrady škody

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie, ktorým sa žalobca zaraďuje do platovej triedy A*6 druhého platového stupňa, podľa článku 3 zmluvy dočasného zamestnanca podpísanej 17. januára 2005, sa zrušuje. Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 5 ods. 1 až 4; príloha XIII článok 12 ods. 3; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 10 druhý odsek; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Právo Únie – Prechodné ustanovenia – Doslovný výklad

3.      Úradníci – Zásady – Zásada riadnej správy vecí verejných – Rozsah

1.      Z dôvodu neexistencie prechodných ustanovení v nariadení č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov, ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, na určenie zaradenia do platovej triedy a platového stupňa dočasných zamestnancov prijatých po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 1. mája 2004, na základe výziev na podanie prihlášok uverejnených pred týmto dátumom, ako aj z dôvodu neexistencie interných ustanovení uplatniteľných na tento účel, môže ako základ pre toto zaradenie slúžiť iba článok 10 druhý odsek podmienok zamestnávania.

Z článku 10 uvedených podmienok zamestnávania vyplýva, že administratíva disponuje pri stanovení platovej triedy dočasných zamestnancov mierou voľnej úvahy. Z dôvodu neexistencie interných ustanovení v tejto oblasti je táto voľná úvaha obmedzená výlučne povinnosťou zamestnať uvedených zamestnancov v platovej triede uvedenej vo výzve na podanie prihlášok a potrebou dodržania štruktúry kategórií alebo funkčných skupín stanovených článkom 5 ods. 1 až 4 služobného poriadku.

Za týchto podmienok sa inštitúcia v prípade, že platová trieda uvedená vo výzve na podanie prihlášok bola zrušená, môže inšpirovať riešením normotvorcu uplatneným pri prijímaní prílohy XIII služobného poriadku a uplatniť na základe analógie článok 12 ods. 3 tejto prílohy, teda článok týkajúci zaradenia úradníkov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých v období medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006.

(pozri body 55, 58, 59, 69, 73, 74 a 76)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2007, Da Silva/Komisia, F‑21/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑179 a II‑A‑1‑981, body 64, 68 a 79

2.      Prechodné ustanovenie je v zásade predmetom doslovného výkladu a a priori vylučuje analogické uplatnenie. Doslovný charakter výkladu je odôvodnený okolnosťou, že prechodné ustanovenia sa odchyľujú od trvale platných pravidiel a zásad, ktoré by sa v prípade neexistencie uvedeného prechodného režimu priamo uplatnili na dané situácie.

Naopak v prípade neexistencie trvale platných ustanovení administratíva môže uplatniť článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku na základe analógie bez toho, aby sa porušil jeho prechodný charakter.

(pozri body 71 – 74)

Odkaz:

Súdny dvor: 23. marca 1983, Peskeloglou, 77/82, Zb. s. 1085, body 11 až 15; 5. decembra 1996, Merck a Beecham, C‑267/95 a C‑268/95, Zb. s. I‑6285, body 23 a 24; 12. júna 2008, Komisia/Portugalsko, C‑462/05, Zb. s. ‑4183, body 53 a 54

Súd prvého stupňa: 19. septembra 2000, Dürbeck/Komisia, T‑252/97, Zb. s. II‑3031, body 66 a 70

Súd pre verejnú službu: Da Silva/Komisia, už citovaný, body 64, 68 a 79

3.      Podľa zásady riadnej správy vecí verejných má administratíva, pokiaľ rozhoduje o situácii úradníka, povinnosť zohľadniť všetky skutočnosti, ktoré môžu byť relevantné pre jej rozhodnutie, a z toho dôvodu môže porušenie tejto zásady viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

(pozri bod 85)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. marca 2004, Afari/ECB, T‑11/03, Zb. VS. s. I‑A‑65 a II‑267, bod 42

Súd pre verejnú službu: 22. mája 2007, López Teruel/ÚHVT, F‑99/06, Zb. VS. s. I‑A‑1‑147 a II‑A‑1‑797, bod 92