Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 30 september 2010

Mål F-107/05

Gergely Toth

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställd – Placering i lönegrad – Lönegrader som angetts i meddelandet om utlysning av tjänster – Ändring av reglerna för lönegradsplacering av tillfälligt anställda efter offentliggörandet av meddelandet om utlysning av tjänster – Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga reglerna – Övergångsbestämmelser – Analog tillämpning – Artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Proportionalitet – Principen om god förvaltningssed”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Gergely Toth har yrkat, i första hand, ogiltigförklaring av dels kommissionens beslut av den 20 juli 2005 om avslag på hans klagomål, dels det avtal han undertecknade den 17 januari 2005 i den del det innebar fastställande av hans lönegrad och, i andra hand, att kommissionen ska förpliktas att betala skadestånd till honom.

Avgörande: Kommissionens beslut att placera Gergerly Toth i lönegrad A*6 löneklass 2 enligt artikel 3 i det tidsbestämda anställningskontrakt som undertecknats den 17 januari 2005 ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader. Europeiska unionens råd som har intervenerat i målet ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser för lönegradsplacering

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 5.1–4; bilaga XIII, artikel 12.3; anställningsvillkor för övriga anställda, art 10 andra stycket; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Unionsrätt – Övergångsbestämmelser – Restriktiv tolkning

3.      Tjänstemän – Principer – Principen om god förvaltningssed – Räckvidd

1.      Då det i förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna saknas övergångsbestämmelser för att fastställa placeringen i lönegrad av tillfälligt anställda som rekryterats efter det att nämnda förordning trädde ikraft den 1 maj 2004 på grundval av meddelanden om utlysning av tjänster som publicerats dessförinnan, samt då det även saknas interna bestämmelser för detta ändamål, kan endast artikel 10 andra stycket i nämnda anställningsvillkor utgöra grund för placeringen i lönegrad.

Det framgår av artikel 10 i anställningsvillkoren att administrationen har ett utrymme för skönsmässig bedömning när den fastställer tillfälligt anställdas lönegrad. Då det saknas interna bestämmelser i detta avseende begränsas detta utrymme för skönsmässig bedömning endast av skyldigheten att anställa dessa tillfälligt anställda i den lönegrad som angetts i meddelandet om lediga tjänster och av kravet att respektera den struktur av kategorier eller tjänstegrupper som fastställs i artikel 5.1–4 i tjänsteföreskrifterna.

Mot denna bakgrund och då den lönegrad som angetts i meddelandet om lediga tjänster har upphävts, kan en institution låta sig inspireras av den lösning som valts av lagstiftaren vid antagandet av bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och analogt tillämpa artikel 12.3 i denna bilaga, vilken artikel avser placering i lönegrad av tjänstemän som fanns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006.

(se punkterna 55, 58, 59, 69, 73, 74 och 76)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 28 juni 2007, Da Silva mot kommissionen, F‑21/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑179 och II‑A‑1‑981, punkterna 64, 68 och 79

2.      En övergångsbestämmelse ska i princip tolkas restriktivt, vilket a priori är oförenligt med en analog tillämpning. Den restriktiva tolkningen motiveras av att övergångsbestämmelserna utgör ett avsteg från regler och gällande principer som i frånvaro av nämnda ordning är omedelbart tillämpliga på den aktuella situationen.

Administrationen kan däremot, om sådana permanenta bestämmelser saknas, tillämpa artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna utan att det innebär ett åsidosättande av dess karaktär av övergångsregler.

(se punkterna 71–74)

Hänvisning till

Domstolen: 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, REG 1983, s. 1085, punkterna 11–15; 5 december 1996, Merck och Beecham, förenade målen C‑267/95 och C‑268/95, REG 1996, s. I‑6285, punkterna 23 och 24; 12 juni 2008, kommissionen mot Portugal, C‑462/05, REG 2008, s. I‑4183, punkterna 53 och 54

Förstainstansrätten: 19 septembre 2000, Dürbeck mot kommissionen, T‑252/97, REG 2000, s. II‑3031, punkterna 66 och 70

Personaldomstolen: ovannämnda målet Da Silva mot kommissionen, punkterna 64, 68 och 79

3.      Enligt principen om god förvaltningssed är en myndighet skyldig, när den fattar beslut angående en tjänsteman, att beakta samtliga omständigheter som kan påverka beslutet och ett åsidosättande av denna princip kan medföra att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

(se punkt 85)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 16 mars 2004, Afari ECB, T‑11/03, REGP 2004, s. I‑A‑65 och II‑267, punkt 42

Personaldomstolen: 22 maj 2007, López Teruel mot harmoniseringsbyrån, F‑99/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑147 och II‑A‑1‑797, punkt 92