Language of document : ECLI:EU:F:2010:169

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 15 d.

Byla F‑67/09

Nicolás Angulo Sánchez

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba — Specialiosios atostogos — Aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunki liga — Atostogų dienų apskaičiavimo būdas sunkiai sergant keliems aukštutinės linijos giminaičiams pagal kilmę“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo N. Angulo Sánchez prašo panaikinti 2008 m. spalio 8 d. ir 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimus, kuriais atsisakoma suteikti specialiąsias atostogas dėl aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos.

Sprendimas: Panaikinti 2008 m. spalio 8 d. ir 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimus atmesti ieškovo pateiktus prašymus dėl specialiųjų atostogų. Taryba padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Atostogos — Specialiosios atostogos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnis)

2.      Pareigūnai — Atostogos — Specialiosios atostogos dėl aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnis)

3.      Pareigūnai — Ieškinys — Išankstinis administracinis skundas — Sprendimas atmesti — Ginčijamo akto motyvų pakeitimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

4.      Pareigūnai — Ieškinys — Pagrindai — Netinkamas pagrindas — Pagrindas, susijęs su vienintelio motyvo, pateikto skundžiamame sprendime, neteisėtumu — Sprendimas, kuris gali būti teisėtai grindžiamas kitu motyvu

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnyje, be aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos, numatytos įvairios kitos situacijos, kai pareigūnui gali būti suteikiamos specialiosios atostogos; kalbama apie labai skirtingus atvejus. Kai kurie iš šių įvykių tais pačiais kalendoriniais metais gali būti susiję su keliais pareigūno vaikais arba keliais aukštutinės linijos giminaičiais pagal kilmę. Kalbant apie vaiko gimimą arba mirtį arba aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę mirtį, pasakytina, kad sunkiai suvokiama būtų tai, jog, atsižvelgiant į išskirtinį šių įvykių pobūdį, Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnyje nustatytas maksimalus dienų skaičius būtų taikomas visų gimimų arba visų vaikų ar aukštutinės linijos giminaičių pagal kilmę mirčių kalendoriniais metais atžvilgiu. Šiais atvejais teisė į specialiąsias atostogas neišvengiamai suteikiama gimus kiekvienam vaikui arba mirus kiekvienam vaikui ar aukštutinės linijos giminaičiui pagal kilmę. Taigi, kadangi Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnyje nepateikiamas skirtingas jame išvardytų įvykių vertinimas, darytina išvada, kad teisės aktų leidėjas norėjo visus šiuos įvykius vertinti panašiai, todėl aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos atveju pareigūnas per metus gali pasinaudoti dviejų dienų atostogomis už kiekvieną aukštutinės linijos giminaitį pagal kilmę.

(žr. 38–42 ir 45 punktus)

2.      Tada, kai institucija priima vidaus direktyvą, kurioje pateikiama nuoroda į Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnio penktą įtrauką ir kurioje numatyta, kad yra galimybė atnaujinti pareigūno specialiąsias atostogas dėl aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos, ir šiai galimybei keliamos papildomos sąlygos, susijusios su, pirma, ypatinga šeimos situacija ir, antra, aplinkybe, kad aptariamas aukštutinės linijos giminaitis pagal kilmę serga chroniška liga, kalbama apie atvejį, kuriam esant suteikiama teisė į specialiąsias atostogas ir kuris nėra Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnyje numatytas atvejis, susijęs su aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkia liga.

Tokia direktyva, skirta taikyti tik komplikuotesnėse situacijose nei nurodytosios Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 6 straipsnyje, nepažeidžiamos šio straipsnio nuostatos.

(žr. 48 ir 49 punktus)

3.      Nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytą teisių gynimo priemonių sistemą tuo atveju, kai administracija aiškiai atmeta skundą, jai gali tekti pakeisti motyvus, kuriais remdamasi ji priėmė ginčijamą aktą, tokio pakeitimo neturi būti, jeigu aiškus sprendimas atmesti skundą buvo priimtas po to, kai Tarnautojų teisme buvo pareikštas ieškinys dėl ginčijamo akto.

Iš tikrųjų sprendime visiškai nesančių motyvų negali pakeisti paaiškinimai, administracijos pateikti po ieškinio pareiškimo teisme, nes, suteikiant administracijai galimybę pašalinti trūkumus po ieškinio pareiškimo teisme, būtų pažeistas šalių lygybės Bendrijos teisme principas, kadangi ieškovas tik dublike galėtų nurodyti pagrindus, susijusius su motyvais, apie kuriuos sužinojo tik po ieškinio pareiškimo. Pagal analogiją ir dėl tų pačių priežasčių pažymėtina, kad jeigu administracija nori ne tik papildyti anksčiau pateiktą motyvą, bet ketina ginčijamą aktą grįsti nauju motyvu, ji tai privalo padaryti iki ieškinio pareiškimo teisme.

(žr. 70 ir 71 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. vasario 12 d. Sprendimo Volger prieš Parlamentą, T‑52/90, Rink. p. II‑121, 41 punktas.

Bendrojo Teismo praktika: 2009 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Komisija prieš Birkhoff, T‑377/08 P, Rink. VT p. I‑B‑1‑133 ir II‑B‑1‑807, 55–60 punktai; 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Komisija prieš Meierhofer, T‑560/08 P, Rink. p. II‑1739, 59 punktas.

4.      Aplinkybė, kad sprendimas, grindžiamas vieninteliu motyvu, kurį Sąjungos teismas pripažino neteisėtu, gali būti teisėtai pagrindžiamas kitu motyvu, gali sutrukdyti panaikinti minėtą sprendimą tik tuo atveju, jeigu administracija neturėtų jokios diskrecijos ir galėtų priimti tik tokį sprendimą, kuris iš esmės tapatus panaikintam sprendimui.

Šiuo atžvilgiu priimdama sprendimą, kad pareigūnas neturi teisėto intereso reikalauti panaikinti administracijos sprendimą, kuriuo atsisakoma patenkinti jo prašymus suteikti specialiąsias atostogas dėl aukštutinės linijos giminaičio pagal kilmę sunkios ligos, institucija atsakovė neturėtų remtis tuo, jog netenkinama institucijos vidaus direktyvoje numatyta suteikimo sąlyga, t. y. kad nėra „ypatingos šeimos situacijos“, nes, kaip matyti iš pačios sąlygos formuluotės, jo atžvilgiu administracija turi labai didelę diskreciją.

(žr. 75, 76 ir 78 punktus)