Language of document : ECLI:EU:F:2010:163

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 14. decembra 2010

Vec F‑25/07

Thomas Bleser

proti

Súdnemu dvoru Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel – Články 2 a 13 prílohy XIII služobného poriadku – Zásada transparentnosti – Zásada zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom – Zákaz akejkoľvek diskriminácie z dôvodu veku – Povinnosť starostlivosti – Zásada riadnej správy vecí verejných – Zásady právnej istoty a zákazu retroaktivity – Pravidlo zákazu reformatio in peius – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Zásada dobrej viery – Zásada patere legem quam ipse fecisti“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorými T. Bleser, úspešný uchádzač výberového konania uverejneného pred 1. májom 2004, navrhuje, po prvé, zrušiť rozhodnutie, ktorým bol vymenovaný za úradníka Súdneho dvora, v rozsahu, v akom je zaradený do nižšej platovej triedy než bola uvedená v oznámení o výberovom konaní, po druhé zrušiť článok 32 služobného poriadku úradníkov Európskej únie, ako aj jeho články 2 a 13 prílohy XIII, po tretie obnoviť jeho služobný postup a po štvrté priznať mu náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty –Začiatok plynutia

(Služobný poriadok úradníkov, články 25 a 26 a článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda medzi sťažnosťou a žalobou – Zhoda v predmete a dôvode

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 2 ods. 1)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31; príloha XIII článok 2 ods. 1 a článok 13 ods. 1)

5.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 1)

6.      Úradníci – Zásady – Povinnosť starostlivosti prislúchajúca administratíve – Zásada riadnej správy vecí verejných – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 13 ods. 1)

7.      Úradníci – Žaloba – Lehoty – Začiatok plynutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

8.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

9.      Právo Únie – Všeobecné zásady – Zásada zákazu reformatio in peius – Rozsah

1.      Článok 90 ods. 2 prvý pododsek služobného poriadku stanovuje, že sťažnosť treba podať v rámci trojmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť „dňom oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa prijatia tohto oznámenia príslušnou osobou [odo dňa, keď sa s ním príslušná osoba oboznámila – neoficiálny preklad], ak opatrenie postihuje uvedenú osobu“. List, ktorým sa dotknutej osobe oznamuje, že ju príslušný orgán od určitého dátumu vymenuje za úradníka v skúšobnej dobe a ktorý dotknutú osobu vyzýva, aby oznámila, či toto vymenovanie prijíma, napriek tomu, že je jej vymenovanie už oznámené, je iba ponukou pracovného miesta, ktorá nemôže spôsobiť začatie plynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Navyše aj keď článok 90 ods. 2 služobného poriadku stanovuje, že lehota na podanie sťažnosti začne plynúť odo dňa, keď sa dotknutá osoba oboznámila s aktom spôsobujúcim jej ujmu, musí sa toto ustanovenie procesnej povahy, ktoré má pokryť veľké množstvo situácií, vykladať so zreteľom na základné pravidlá služobného poriadku upravujúcich informovanie úradníkov o podstatných skutočnostiach ich služobného vzťahu, a konkrétne formu, ktorú musí mať toto informovanie.

Zo systematiky pravidiel služobného poriadku a konkrétne z jeho článkov 25 a 26 vyplýva, že rozhodnutia o zaradení, ako okrem iného rozhodnutia o vymenovaní, musia byť dotknutej osobe riadne oznámené a že administratíva sa nemôže obmedziť len na jej informovanie prostredníctvom dokumentu, ktorý je rovnako ako ponuka pracovného miesta len dôsledkom vyvodeným z týchto rozhodnutí, a nedohliadnuť ani na to, aby tento druh rozhodnutia bol skutočne doručený jeho adresátovi.

Uložiť dotknutému úradníkovi povinnosť podať sťažnosť najneskôr tri mesiace od prijatia ponuky pracovného miesta bez toho, aby sa mu umožnilo vyčkať na oznámenie aktu o jeho vymenovaní, by viedlo k zbaveniu samotnej podstaty článku 25 druhého odseku a článku 26 druhého a tretieho odseku služobného poriadku, pokiaľ ide o vymenovanie a zaradenie do platovej triedy, ktoré sú základom služobného postupu dotknutej osoby, pričom účelom týchto ustanovení je práve umožniť úradníkom, aby sa skutočne oboznámili s rozhodnutiami týkajúcimi sa najmä ich administratívneho postavenia a dovolávali sa svojich práv zaručených služobným poriadkom.

(pozri body 30 – 35)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑55 a II‑A‑1‑199, body 49, 52 a 56

2.      Pravidlo o zhode predchádzajúcej administratívnej sťažnosti so žalobou znamená, že návrhy predložené Súdu pre verejnú službu musia mať rovnaký predmet a musia byť založené na rovnakom dôvode ako návrhy uvedené v sťažnosti.

Keďže sťažovateľ sa vo svojej sťažnosti obmedzuje len na napadnutie jeho zaradenia do platovej triedy a nespochybňuje svoje zaradenie do platového stupňa, nie je prípustné pred uvedeným súdom spochybňovať zaradenie do platového stupňa.

(pozri body 42 – 44)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. septembra 1998, Rasmussen/Komisia, T‑193/96, Zb. VS s. I‑A‑495 a II‑1495, bod 47; 7. júna 2005, Cavallaro/Komisia, T‑375/02, Zb. VS s. I‑A‑151 a II‑673, bod 97

Súd pre verejnú službu: 11. septembra 2008, Bui Van/Komisia, F‑51/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑289 a II‑A‑1‑1533, bod 24; 1. júla 2010, Mandt/Parlament, F‑45/07, body 110 a 119

3.      Cieľom článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku je iba previesť v priebehu prechodného obdobia od 1. mája 2004 do 30. apríla 2006 priznané platové triedy tých, ktorí už k 30. aprílu 2004 mali postavenie úradníka, do platových tried podľa uplatniteľného nového profesionálneho zloženia, ktoré nadobudlo účinnosť v plnom rozsahu 1. mája 2006. Tomuto ustanoveniu teda nemožno priznať rozsah presahujúci stanovenie prechodného vzťahu medzi starým a novým zaraďovaním do platovej triedy úradníkov, ktorí už boli prijatí k. 1. máju 2004.

(pozri bod 57)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, Zb. s. II‑2523, body 112 až 115

4.      Článok 31 služobného poriadku, ako aj článok 2 ods. 1 a článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku sú rovnocennými ustanoveniami, takže ustanovenia služobného poriadku nemajú pred ustanoveniami prílohy k tomuto poriadku prednosť.

Naopak ako prechodné ustanovenie osobitného charakteru môže článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku zaviesť určitú výnimku zo všeobecného pravidla stanoveného v článku 31 služobného poriadku uplatniteľnú na určitú kategóriu úradníkov.

Okrem toho sa článok 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku týka iba tých, ktorí mali postavenie úradníka k 30. aprílu 2004, zatiaľ čo článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku sa uplatňuje len úradníkov prijatých po 1. máji 2006. Tieto dve ustanovenia tak majú rozdielnu osobnú pôsobnosť.

Z uvedeného vyplýva, že medzi ustanoveniami článku 31 služobného poriadku a článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku na jednej strane a článku 13 ods. 1 rovnakej prílohy na druhej strane nie je nijaký rozpor ani nekoherentnosť.

(pozri body 65 – 68)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, Zb. s. I‑10945, bod 101

5.      Normotvorca prijatím článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, z ktorého vyplýva rozdielne zaobchádzanie medzi úradníkmi, úspešnými uchádzačmi toho istého výberového konania prijatými pred reformou a po nej, neporušil všeobecnú zásadu rovnosti zaobchádzania, keďže sa rozdielne zaobchádzanie dotýka úradníkov, ktorí nepatria do jednej a tej istej kategórie.

Keďže článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku má porovnateľnú pôsobnosť ako článok 12 ods. 3 tej istej prílohy, bude sa úradník prijatý po 1. máji 2006 márne dovolávať porušenia zásady rovnosti z dôvodu, že sa s ním zaobchádzalo odlišne ako s úspešnými uchádzačmi toho istého výberového konania, ktorého sa zúčastnil, prijatými do služobného pomeru pre nadobudnutím účinnosti reformy služobného poriadku.

Inak pokiaľ sa nemá zabrániť akémukoľvek vývoju právnej úpravy, nemôže zásada rovnosti brániť slobode normotvorcu kedykoľvek uskutočniť zmeny služobného poriadku, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade so záujmom služby, aj keď sa nové ustanovenia zdajú byť pre úradníkov menej výhodné ako predchádzajúce.

Normotvorca preto mohol v rámci reformy služobného poriadku na jednej strane stanoviť, že úspešní uchádzači výberového konania, u ktorých sa predpokladalo prijatie do platovej triedy A 7 alebo A 6 pred 1. májom 2004, budú odvtedy prijatí v platovej triede AD 6 a na druhej strane pri tejto príležitosti znížiť odmenu zodpovedajúcu týmto platovým triedam.

Normotvorca tým, že postupoval týmto spôsobom, neporušil zásadu rovnosti a najmä zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku, pretože porovnávacia tabuľka platových tried nachádzajúca sa v článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku ani tabuľka základných mesačných platov nezohľadňuje ani priamo ani nepriamo vek dotknutých osôb.

Článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku nevychádza pri zaradovaní úradníkov do platových tried z druhu ich nadobudnutej praxe, ale z objektívnych požiadaviek súvisiacich s pracovnými miestami, ktoré sa majú obsadiť, zohľadňujúc nové profesionálne zloženie. Nemožno teda tvrdiť, že článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku diskriminuje úradníkov, ktorí nadobudli časť svoje j odbornej praxe v súkromnom sektore.

(pozri body 83 – 85, 95, 96, 99 a 100)

Odkaz:

Súdny dvor: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 79 a 83

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, Zb. s. II‑3885, body 98 a 104; 29. novembra 2006, Campoli/Komisia, T‑135/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑297 a II‑A‑2‑1527, bod 105; Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 86, 89 a 113

Súd pre verejnú službu: 19. júna 2007, Davis a i./Rada, F‑54/06, Zb. VS s. A‑1‑165 a II‑A‑1‑911, bod 81

6.      Zásada riadnej správy vecí verejných nemá vyššiu právnu silu ako nariadenie. To isté platí pre povinnosť starostlivosti prislúchajúcu administratíve voči jej zamestnancom, ktorá vyjadruje rovnováhu medzi vzájomnými právami a povinnosťami vytvorenú služobným poriadkom vo vzťahoch medzi verejným orgánom a zamestnancami verejnej služby, a preto sa musí vždy uplatňovať v hraniciach dodržiavania platných právnych noriem.

Na zásade riadnej správy vecí verejných a povinnosti starostlivosti sa teda nemôže zakladať námietka nezákonnosti voči článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku.

(pozri body 119 a 120)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. marca 1990, Chomel/Komisia, T‑123/89, Zb. s. II‑131, bod 32; 22. júna 1994, Rijnoudt a Hocken/Komisia, T‑97/92 a T‑111/92, Zb. VS s. I‑A‑159 a II‑511, bod 104; Campoli/Komisia, už citovaný, bod 149

Súd pre verejnú službu: 23. januára 2007, Chassagne/Komisia, F‑43/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑27 a II‑A‑1‑139, bod 111

7.      Pokiaľ sa adresát rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti nemôže s ním účinne oboznámiť z dôvodu jazyka, v ktorom je vydané, môže požiadať inštitúciu s vyžadovanou starostlivosťou, aby mu poskytla preklad do jazyka, v ktorom bola napísaná sťažnosť, alebo do jeho materinského jazyka. V tomto prípade použitie iného jazyka spôsobuje, že lehota na podanie žaloby začína plynúť až odo dňa, kedy bol preklad rozhodnutia oznámený dotknutej osobe.

(pozri bod 124)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 7. februára 2001, Bonaiti Brighina/Komisia, T‑118/99, Zb. VS s. I‑A‑25 a II‑97, body 89 a 19

Súd pre verejnú službu: 3. marca 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑39 a II‑A‑1‑159, bod 31

8.      Článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku vychádza z nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov s účinnosťou od 1. mája 2004, čiže po svojom uverejnení 27. apríla 2004. Nemôže sa teda považovať za retroaktívne. Okrem toho v rozsahu, v akom článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku definuje nové kritériá zaraďovania do platových tried uplatniteľné pri prijímaní úspešných uchádzačov výberových konaní uverejnených pred 1. májom 2004, zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých po tomto dátume, je toto ustanovenie v súlade so zásadou, podľa ktorej sa v prípade zmeny všeobecne uplatniteľných ustanovení a najmä ustanovení služobného poriadku, nové pravidlo uplatní bezprostredne na budúce účinky právnych situácií, ktoré vznikli za účinnosti predchádzajúceho pravidla, avšak bez toho, aby boli v celom rozsahu vytvorené,

Právo sa totiž považuje za nadobudnuté iba vtedy, pokiaľ jeho rozhodujúca skutočnosť nastala pred legislatívnou zmenou. Pokiaľ ide o zaradenie úspešného uchádzača všeobecného výberového konania do platovej triedy, treba pripomenúť, že toto zaradenie do platovej triedy nemožno považovať za nadobudnuté právo, pokiaľ sa o dotknutej osobe neprijalo rozhodnutie o vymenovaní v riadnej a náležitej forme.

(pozri body 126 – 128)

Odkaz:

Súdny dvor: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 61 až 64

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 51 a 53

9.      Ani za predpokladu, že by bolo možné dovolávať sa zásady zakazujúcej reformatio in peius v inom ako trestnom konaní, tento zákaz by sa nemohol v žiadnom prípade namietať voči normotvorcovi, keď mení ustanovenia služobného poriadku, ani administratíve, keď rozhoduje o zaradení úradníkov do platových tried. Tento zákaz je totiž úzko spojený s dispozičnou zásadou, ktorá znamená, že účastníci konania môžu voľne nakladať s predmetom svojej žaloby, zatiaľ čo o zaradení do platovej triedy sa nerozhoduje pri príležitosti podania opravného prostriedku.

(pozri bod 132)