Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 8. decembra 2010

Vec F‑79/10

Charles Dubus

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE podľa jej článku 106a, ktorou Ch. Dubus navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. novembra 2009 o jeho nezaradení do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 4 v rámci povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie: Vec F‑79/10, Dubus/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody uzatvorenej medzi nimi.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)