Language of document : ECLI:EU:F:2010:97

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

10. september 2010

Kohtuasi F‑62/10 R

Jürgen Esders

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Täitmise peatamise taotlus – Teisele ametikohale määramine – Ametnike rotatsiooni eeskirjad komisjoni esindustes – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      ELTL artikli 278 ja EA artikli 157 ning ELTL artikli 279 (mida kohaldatakse artikli 106a alusel Euratomi asutamislepingule) alusel esitatud hagi, milles komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi ametnik J. Esders, kes töötab Saksamaa esinduses, palub peatada 27. juuli 2010. aasta otsuse täitmine, millega ta viidi 1. septembrist 2010 üle komisjoni asukohta.

Otsus: Jätta hageja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine

(ELTL artiklid 278 ja 279; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 39 ja I lisa artikli 7 lõige 1; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Taotlus peatada otsuse täitmine, millega viiakse üle teise asukohta ametnik, kes töötas varem teises liikmesriigis asuvas komisjoni esinduses – Kohaldamise tingimused

(ELTL artikkel 278; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

1.      Vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu artikli 102 lõikele 2 peab ajutiste meetmete kohaldamise taotluses olema muu hulgas täpsustatud kiireloomulisust põhjendavad asjaolud ning fakti‑ ja õigusväited, mis esmapilgul õigustavad taotletavate ajutiste meetmete kohaldamist.

Taotluse kiireloomulisuse ja esmapilgul ilmnenud põhjendatusega (fumus boni iuris) seotud tingimused on kumulatiivsed, mistõttu tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jätta rahuldamata, kui mõni nendest ei ole täidetud. Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik peab vastavalt asjaoludele kaaluma ka asjaomaseid huvisid. Sellise koosmõju hindamise puhul on ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul ulatuslik kaalutlusõigus ja ta võib konkreetsete asjaolude alusel vabalt otsustada, kuidas ja mis järjekorras nende erinevate eelduste esinemist tuleb kontrollida, kuna ükski õigusnorm ei määra, millises korras peab kohtunik otsustama ajutiste meetmete võtmise vajalikkuse üle.

(vt punktid 41–43)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. september 1999, kohtuasi T‑173/99 R: Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑155 ja II‑811, punkt 18); 9. august 2001, kohtuasi T‑120/01 R: De Nicola vs. EIP (EKL AT 2001, lk I‑A‑171 ja II‑783, punktid 12 ja 13).

Avaliku Teenistuse Kohus: 31. mai 2006, kohtuasi Bianchi vs. EKF: F‑38/06 R (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑27 ja II‑A‑1‑93, punktid 20 ja 22).

2.      Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva tõsise ja korvamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Lisaks peab ajutiste meetmete kohaldamist taotlev pool tõendama, et ta ei saa oodata põhimenetluse lõpuni ilma, et talle selline kahju tekiks.

Ühe või mitme arsti tehtud järeldused ei ole üksi piisavad selleks, et tõendada, et tõsine või korvamatu kahju võib tekkida juhul, kui ei peatata otsuse täitmist, millega viiakse üle teise asukohta ametnik, kes töötas varem teises liikmesriigis asuvas komisjoni esinduses. Esitatud arstitõendid väljastanud isikud on ära kuulanud üksnes hageja seisukoha ning asjas ei ole tõendatud ega isegi väidetud, et neil oleks olnud kõik vajalikud andmed ja dokumendid, et asjaomastest teenistussuhetest piisavalt aru saada.

(vt punktid 45 ja 47)

Viited:

Euroopa Kohus: 25. märts 1999, kohtuasi C‑65/99 P(R): Willeme vs. komisjon (EKL 1999, lk I‑1857, punkt 62).

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuasi Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (punkt 25); 19. detsember 2002, kohtuasi T‑320/02 R: Esch‑Leonhardt jt vs. EKP (EKL AT 2002, lk I‑A‑325 ja II‑1555, punkt 27).

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. juuli 2010, kohtuasi F‑41/10 R: Bermejo Garde vs. EMSK (punkt 55).