Language of document : ECLI:EU:F:2010:168

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(tredje avdelningen)

den 15 december 2010

Mål F-66/09

Roberta Saracco

mot

Europeiska centralbanken

”Personalmål – ECB:s personal – Tjänstledighet av personliga skäl – Längsta varaktighet – Beslut att inte förlänga”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 36.2 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, vilket är fogat till EG-fördraget, i vilken Roberta Saracco yrkar ogiltigförklaring av ECB:s beslut av den 14 oktober 2008 om att inte förlänga hennes pågående tjänstledighet av personliga skäl fram till den 31 oktober 2009.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden förpliktas att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Talan – Föremål för talan

(Anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 42)

2.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Tjänstledighet av personliga skäl – Längsta varaktighet

(Europeiska centralbankens arbetsordning, artikel 11.2; anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 30; regler för Europeiska centralbankens personal)

3.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden

4.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Allmänna villkor angående rörlighet – Tillämpningsområde – Anställda som är tjänstlediga av personliga skäl – Omfattas

(Anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 30; regler för Europeiska centralbankens personal, artikel 5.12)

5.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Tjänstledighet av personliga skäl – Längsta varaktighet – Bedömning – Beaktande av perioden innan de allmänna villkoren angående rörlighet trädde i kraft – Tillåtet

6.      Tjänstemän – Administrationens omsorgsplikt – Räckvidd – Europeiska centralbankens beaktande

1.      Det ankommer inte på unionsdomstolen att göra rättsliga uttalanden i samband med sin laglighetsprövning med stöd av artikel 42 i anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal.

(se punkt 39)

2.      Enligt artikel 11.2 i Europeiska centralbankens arbetsordning är direktionen behörig att utfärda organisationsföreskrifter som gäller för bankens personal, och detta även vad gäller anställningsförhållandet mellan banken och dess personal.

Det finns dessutom ingen bestämmelse i anställningsvillkoren och reglerna för bankens personal som hindrar att det införs begränsningar för hur lång tid en tjänstledighet av personliga skäl enligt artikel 30 i anställningsvillkoren får pågå. Bankens direktion kan således lagligen föreskriva en begränsning till tre år för oavlönad tjänstledighet i fall denna ledighet beviljas en anställd som önskar arbeta vid en annan organisation, även om sådan regel kan leda till inskränkningar i rätten till tjänstledighet av personliga skäl enligt artikel 30 i anställningsvillkoren.

(se punkterna 62, 65, 66 och 82)

3.      De materiella bestämmelserna ska tolkas så, att de avser situationer som redan förelåg innan bestämmelserna trädde i kraft endast i den mån det av deras lydelse, syfte eller struktur klart framgår att de ska ges en sådan verkan.

En ny bestämmelse, särskilt när det är fråga om en materiell bestämmelse, är emellertid i princip tillämplig med omedelbar verkan, även vad gäller framtida verkningar av en situation som redan förelåg när bestämmelsen trädde i kraft.

Eftersom det här är fråga om en rättsakt i vilken det fastställs den längsta tid en oavlönad ledighet får vara är rättsaktens bestämmelser − med hänsyn till den omständigheten att nya bestämmelser medför omedelbara verkningar och att det inte anges ett datum före vilket ledighet inte ska beaktas − omedelbart tillämpliga, och detta även vad gäller framtida verkningar av en situation som redan förelåg när bestämmelserna trädde i kraft. Så är fallet med oavlönad ledighet som har förekommit innan bestämmelserna trädde i kraft.

(se punkterna 75−77)

Hänvisning till

Domstolen: 29 januari 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, REG 2002, s. I‑1049, punkterna 49 och 50

4.      De allmänna villkoren angående rörlighet vid Europeiska centralbanken avgör vilka rättsregler som ska tillämpas på de av bankens anställda som omfattas av ett beslut om ”extern rörlighet”. Denna ställning omfattar bland annat personer som har beviljats oavlönad ledighet för att kunna arbeta för en annan organisation.

Den omständigheten att denna oavlönade ledighet omfattas av artikel 30 i anställningsvillkoren för bankens personal och artikel 5.12 i reglerna för bankens personal, och således är knuten till en tjänstledighet av personliga skäl, leder inte i sig till att den berörde anställde inte längre omfattas av tillämpningsområdet för de allmänna villkoren angående rörlighet vid banken.

(se punkterna 79 och 81)

5.      Den omständigheten att Europeiska centralbanken beaktar den tjänstledighet av personliga skäl som en anställd har åtnjutit innan de allmänna villkoren angående rörlighet vid banken trädde i kraft, för att avgöra huruvida maximitiden för oavlönad ledighet av personliga skäl har överskridits, påverkar inte en redan uppkommen situation eller en förvärvad rättighet, eftersom 1) den berörde kunnat dra nytta av tjänstledigheten av personliga skäl så länge den varade, 2) de allmänna villkoren inte, direkt från deras ikraftträdande, medför en rätt för personalen att beviljas oavlönad ledighet i tre år, utan endast anger maximitiden för sådan ledighet, vilket, i avsaknad av preciseringar i denna text, måste tolkas som att denna text inte endast är tillämplig på ansökningar om oavlönad ledighet som framställts efter det att dessa allmänna villkor trädde i kraft, 3) den berörde inte före de allmänna villkorens ikraftträdande med stöd av en lagtext eller ett förvaltningsbeslut hade rätt till oavlönad ledighet för mer än tre år, och 4) det inte styrkts eller ens påståtts att en förvärvad rättighet, som skiljer sig från rätten till ledighet, har inskränkts.

(se punkterna 89−91, 93 och 95)

6.      Administrationens omsorgsplikt återspeglar jämvikten mellan de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som enligt tjänsteföreskrifterna föreligger mellan de offentliga myndigheterna och de offentliganställda. Denna jämvikt innebär särskilt att när en institution fattar beslut angående en tjänstemans situation, ska den beakta samtliga omständigheter som kan vara avgörande för dess beslut och när den gör detta skall den inte bara ta hänsyn till tjänstens intresse utan även till den berörde tjänstemannens intresse.

Omsorgsplikten, som institutionerna måste beakta när de antar en rättsakt som går en av deras tjänstemän emot, gäller även för Europeiska centralbanken, när denna antar en sådan rättsakt gentemot någon i dess personal.

(se punkterna 106 och 107)

Hänvisning till

Domstolen: 28 maj 1980, Kuhner mot kommissionen, 33/79 och 75/79, REG 1980, s. 1677, punkt 22; 29 juni 1994, Klinke mot domstolen, C‑298/93 P, REG 1994, s. I‑3009, punkt 38