Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

14 декември 2010 година

Дело F-74/09

Werner Siegfried Gowitzke

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Персонал на Европол — Член 27 от Правилника за персонала на Европол — Член 4 от политиката за определяне на степените и стъпките на персонала на Европол — Преразпределяне на пост в по-висока степен — Класиране в стъпка“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 40, параграф 3 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба на основание член K.3 от Договора за Европейския съюз (Конвенцията за Европол) и член 93, параграф 1 от Правилника за персонала на Европол, с която г‑н Gowitzke иска по-специално отмяна на допълнението към трудовия му договор, изготвено от Европол на 16 февруари 2009 г., за преразпределяне на неговия пост от степен 6 в степен 5 и за определяне на начален размер на възнаграждението в първа стъпка на степента

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят понася всички направени съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Служители на Европол — Преразпределяне на пост в по-висока степен — Класиране в стъпка


Нито член 27 от Правилника за персонала на Европол, нито документът, озаглавен „Политика за определяне на степените и стъпките на персонала на Европол“, приет на 26 август 2008 г. от директора на Европол („политика относно стъпките“), предвиждат каква степен и стъпка трябва да се определят при преразпределяне на даден пост.

В това отношение по аналогия трябва да се приложи разпоредбата, уреждаща положението, което е най-близко сравнимо с това в конкретния случай, а именно член 4, параграф 2, първа алинея от политиката относно стъпките. Всъщност, макар да е вярно, че тази разпоредба указва стъпките, които следва да се определят по отношение на вътрешните кандидати, които в резултат на вътрешна процедура за подбор са назначени на друг пост от по-висока степен, тази разпоредба се прилага и в случай че новата степен, определена на заинтересованото лице, не е свързана с успешно преминаване на вътрешна процедура за подбор, вследствие на която последното да бъде назначено на различен пост, а с преразпределяне към по-висока степен на поста, който то заема.

Според посочената разпоредба обаче вътрешен кандидат, който е назначен на пост от по-висока степен, получава непосредствено по-високата стъпка в тази степен спрямо предходното му основно възнаграждение. Несъмнено от буквално тълкуване на разпоредбата следва, че изразът „в тази степен“ препраща към новата степен. С грижа за яснота обаче в тази разпоредба се пояснява, че трябва да се извърши сравнение с предходното основно възнаграждение на съответния служител. Следователно с оглед на определяне на съответната стъпка следва да се сравни предходното основно възнаграждение с основните възнаграждения, фигуриращи в по-високата степен, и да се предостави стъпка, която, макар и най-малко висока, осигурява на съответния служител основно възнаграждение, което е по-високо от получаваното от него в предишната му степен. При това положение, за да се избегне понасянето на загуба по отношение на основното възнаграждение от служител, който е бил класиран в по-висока степен, не се определя автоматично първата стъпка в по-високата степен, а първата стъпка сред тези стъпки от съответната степен, която му позволява да получава по-високо основно възнаграждение от получаваното от него в предишната му степен.

(вж. точки 31, 32, 34 и 36)