Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

14. prosince 2010

Věc F‑74/09

Werner Siegfried Gowitzke

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Článek 27 služebního řádu pro zaměstnance Europolu – Článek 4 politiky určování platových tříd a platových stupňů zaměstnanců Europolu – Přeřazení pracovního místa do vyšší platové třídy – Zařazení do platového stupně“

Předmět: Žaloba podaná na základě čl. 40 odst. 3 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úmluva o Europolu), a čl. 93 odst. 1 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, kterou se W. S. Gowitzke domáhá zejména zrušení dodatku ke své pracovní smlouvě, který Europol vyhotovil dne 16. února 2009 a kterým bylo jeho pracovní místo přeřazeno z platové třídy 6 do platové třídy 5 a počáteční výše platu byla stanovena na úrovni prvního platového stupně této platové třídy.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese veškeré náklady řízení

Shrnutí

Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Přeřazení pracovního místa do vyšší platové třídy – Zařazení do platového stupně

Ani článek 27 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, ani dokument nazvaný „Politika určování platových tříd a platových stupňů zaměstnanců Europolu“, přijatý dne 26. srpna 2008 ředitelem Europolu („politika upravující platové stupně“), nestanoví, jaká platová třída a jaký platový stupeň mají být přiznány při přeřazení pracovního místa.

V tomto ohledu musí být analogicky použito ustanovení, které upravuje situaci nejvíce se podobající situaci v projednávané věci, a sice čl. 4 odst. 2 první pododstavec politiky upravující platové stupně. Toto ustanovení sice určuje platové stupně interních kandidátů, kteří byli na základě vnitřního výběrového řízení jmenováni na jiné pracovní místo ve vyšší platové třídě, použije se ale také v případě, kdy nová platová třída, jež byla dotyčnému přiznána, nesouvisí s jeho úspěchem ve vnitřním výběrovém řízení, na jehož základě by byl dotyčný přijat na jiné pracovní místo, nýbrž s přeřazením pracovního místa, které zastává, do vyšší platové třídy.

Podle uvedeného ustanovení se internímu kandidátovi jmenovanému na pracovní místo ve vyšší platové třídě přizná nejbližší vyšší platový stupeň v rámci této platové třídy v porovnání s jeho předchozím základním platem. Z doslovného výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že výraz „v rámci této platové třídy“ odkazuje na novou platovou třídu. Pro větší srozumitelnost se však v tomto ustanovení upřesňuje, že je třeba provést porovnání s předchozím základním platem dotyčného zaměstnance. K určení platového stupně je proto nutno porovnat předchozí základní plat se základními platy stanovenými v rámci vyšší platové třídy a přiznat nejnižší platový stupeň, který dotyčnému zaměstnanci zajistí vyšší základní plat, než jaký pobíral v předchozí platové třídě. Aby se po přiznání vyšší platové třídy zaměstnanci nesnížil základní plat, nepřiznává se automaticky první platový stupeň vyšší platové třídy, nýbrž nejnižší platový stupeň ze všech platových stupňů dané platové třídy, který mu zajistí vyšší základní plat, než jaký pobíral v předchozí platové třídě.

(viz body 31, 32, 34 a 36)