Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

PERSONALERETTENS DOM (Første Afdeling)

14. december 2010

Sag F­74/09

Werner Siegfried Gowitzke

mod

Den Europæiske Politienhed (Europol)

»Personalesag — Europols personale — artikel 27 i vedtægten for Europols personale — artikel 4 i retningslinjerne for fastsættelse af lønklasse og løntrin for Europols personale — revurdering af en stilling til en højere lønklasse — indplacering på løntrin«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 40, stk. 3, i den konvention, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen), og artikel 93, stk. 1, i vedtægten for Europols personale, hvorved Werner Siegfried Gowitzke har nedlagt påstand om bl.a. annullation af det tillæg til hans ansættelseskontrakt, som Europol udfærdigede den 16. februar 2009, hvorved hans stilling blev omklassificeret fra lønklasse 6 til lønklasse 5, og hans begyndelsesløn blev fastsat på første løntrin i denne lønklasse.

Udfald: Den Europæiske Politienhed (Europol) frifindes. Werner Siegfried Gowitzke betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd — Europols personale — omklassificering af en stilling til en højere lønklasse — indplacering på løntrin


Hverken artikel 27 i vedtægten for Europols personale eller dokumentet med titlen »Retningslinjer for fastsættelse af lønklasse og løntrin for Europols personale«, der blev indført den 26. august 2008 af direktøren for Europol, indeholder bestemmelser om den lønklasse og det løntrin, som skal anvendes ved omklassificering af en stilling.

Herved er det den bestemmelse, der regulerer den situation, der er i videst mulig omfang kan sammenlignes med den, der er relevant i det foreliggende tilfælde, som skal anvendes analogt, nemlig artikel 4, stk. 2, første afsnit, i retningslinjerne om indplacering på løntrin. Selv om det er rigtigt, at denne bestemmelse foreskriver det løntrin, der skal tildeles interne ansøgere, der efter en intern udvælgelsesprøve udnævnes i en anden stilling, der henhører under en højere lønklasse, finder denne bestemmelse nemlig ligeledes anvendelse i et tilfælde, hvor den nye lønklasse, som den pågældende indplaceres i, ikke er forbundet med, at vedkommende har bestået en intern udvælgelsesprocedure og derefter er blevet tilbudt en anden stilling, men med en omklassificering af den stilling, som han beklæder, til en højere lønklasse.

Det fremgår imidlertid af den nævnte bestemmelse, at en intern ansøger, der udnævnes i en stilling, der henhører under en højere lønklasse, indplaceres på det umiddelbart højere løntrin i denne lønklasse, sammenlignet med vedkommendes tidligere grundløn. Det følger ganske vist af en fortolkning af bestemmelsens ordlyd, at udtrykket »i denne lønklasse« henviser til den nye lønklasse. Af klarhedshensyn præciseres det imidlertid i denne bestemmelse, at der skal foretages en sammenligning med den berørte ansattes tidligere grundløn. Med henblik på at fastsætte det løntrin, som vedkommende skal indplaceres på, skal man følgelig sammenligne den tidligere grundløn med de grundlønninger, der er fastsat i den højere lønklasse, og indplacere vedkommende på det løntrin, der — samtidig med, at det er det laveste — sikrer den berørte ansatte en grundløn, der er højere end den, som vedkommende oppebar i sin tidligere lønklasse. For at undgå, at en ansat lider et løntab, når vedkommende avancerer til en højere lønklasse, er det derfor ikke automatisk det første løntrin i den højere lønklasse, som vedkommende skal indplaceres på, men det første løntrin af samtlige de løntrin, der findes i den pågældende lønklasse, der gør det muligt for den pågældende at opnå en højere grundløn end den, som vedkommende oppebar i sin tidligere lønklasse.

(jf. præmis 31, 32, 34 og 36)