Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(första avdelningen)

den 14 december 2010

Mål F-74/09

Werner Siegfried Gowitzke

mot

Europeiska polisbyrån (Europol)

”Personalmål – Anställda vid Europol – Artikel 27 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol – Artikel 4 i reglerna om inplacering i lönegrad och löneklass för anställda vid Europol – Omklassificering av en tjänst till en högre lönegrad – Inplacering i löneklass”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artikel 40.3 i avtalet om upprättande av en Europeisk polisbyrå (Europol) med stöd av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 93.1 i tjänsteföreskrifterna för Europols anställda, i vilken Werner Siegfried Gowitzke har yrkat att domstolen ska ogiltigförklara tillägget till hans anställningsavtal av den 16 februari 2009 i vilket hans tjänst omklassificerades från lönegrad 5 till lönegrad 6, och hans lön fastställdes till den första löneklassen i denna lönegrad.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Europols anställda – Omklassificering av en tjänst till en högre lönegrad – Inplacering i löneklass


Varken artikel 27 i tjänsteföreskrifterna för Europols anställda eller dokumentet med rubriken ”Regler för fastställande av lönegrad och löneklass för Europols anställda” som antogs den 26 augusti 2008 av Europols direktör, innehåller bestämmelser om vilken lönegrad och löneklass som ska gälla vid omklassificering av en tjänst.

Det är den bestämmelse som reglerar en situation som mest liknar den som är relevant i det konkreta fallet som ska tillämpas analogt, nämligen artikel 4.2 första stycket i reglerna om inplacering i löneklass. Även om det är korrekt att denna bestämmelse föreskriver den löneklass som ska tilldelas anställda som efter ett internt urvalsförfarande tillsätts på annan tjänst i en högre lönegrad, ska denna bestämmelse även tillämpas när den nya lönegrad som den berörde inplaceras i saknar samband med att vederbörande har klarat ett internt urvalsförfarande och därefter har erbjudits en annan tjänst, men när det är frågan om en omklassificering av en tjänst som han redan innehar till en högre lönegrad.

Det framgår av denna bestämmelse att en kandidat som har klarat ett internt urvalsförfarande och tillsätts på en tjänst i en högre lönegrad ska inplaceras i omedelbart följande högre löneklass i denna lönegrad, i förhållande till hans tidigare grundlön. Det framgår förvisso av en tolkning av bestämmelsens ordalydelse att uttrycket ”i denna grad” hänvisar till den nya lönegraden. Av tydlighetsskäl preciseras det emellertid i denna bestämmelse att det ska göras en jämförelse med vederbörandes tidigare grundlön. För att fastställa den löneklass i vilken den anställde ska inplaceras ska man jämföra den tidigare grundlönen med den grundlön som gäller i den högre lönegraden och inplacera vederbörande i den löneklass som, förutom att det är den lägsta, säkerställer att den anställde får en grundlön som är högre än den som han uppbar i den tidigare lönegraden. För att undgå att en anställd får en löneminskning när vederbörande inplaceras i en högre lönegrad är det därför inte automatiskt den första löneklassen i den högre lönegraden som ska tillämpas utan den första av samtliga de löneklasser i lönegraden som medför att den anställde får en högre grundlön än den som har uppbar i sin tidigare lönegrad.

(se punkterna 31, 32, 34 och 36)