Language of document : ECLI:EU:F:2010:166

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(samosoudce)

14. prosince 2010

Věc F‑1/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Zdravotní pojištění – Žádosti o úhradu léčebných výdajů – Neexistence aktu, který nepříznivě zasahuje do právního postavení – Nepřípustnost – Nedostatek odůvodnění“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zaprvé zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly zamítnuty jeho dvě žádosti ze dne 25. prosince 2008 směřující k úhradě různých léčebných výdajů v normální sazbě a dále jeho žádost ze dne 27. prosince 2008 směřující k dodatečné úhradě, tj. ve výši 100 %, těchto léčebných výdajů, zadruhé zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2009, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti uvedeným rozhodnutím, zatřetí určení, že Komise je povinna mu zaplatit na základě úhrady těchto léčebných výdajů ve výši 100 % částku ve výši 2519,08 eur nebo částku nižší, kterou Tribunál bude považovat za spravedlivou a odůvodněnou, navýšenou o úroky z prodlení ve výši 10 % za rok s roční kapitalizací, začtvrté určení, že Komise je povinna mu zaplatit buď částku odpovídající rozdílu mezi léčebnými výdaji, které zaplatil v období od 1. prosince 2000 do 30. listopadu 2008 a náhradou výdajů, kterou obdržel z tohoto důvodu ze společného systému zdravotního pojištění nebo jinou částku, kterou bude Tribunál považovat v projednávané věci za spravedlivou a odůvodněnou, navýšenou o úroky z prodlení ve výši 10 % za rok s roční kapitalizací.

Rozhodnutí: Implicitní rozhodnutí, kterými Komise zamítla žádosti žalobce ze dne 25. prosince 2008 směřující k úhradě některých léčebných výdajů v normální sazbě, se zrušují. Zbývající návrhová žádání v žalobě se zamítají. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Poznámka správy informující dotčeného o jejím úmyslu posoudit jeho žádost – Vyloučení

(Služební řád, články 73, 90 a 91)

2.      Řízení – Námitka překážky věci zahájené

3.      Úředníci – Rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení – Povinnost uvést odůvodnění

(Služební řád, čl. 25, odst. 2)

1.      Aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení je akt, který vyvolává právně závazné účinky, jimiž mohou být přímo a bezprostředně dotčeny zájmy úředníka, neboť podstatným způsobem mění jeho právní postavení, přičemž takový akt musí pocházet od příslušného orgánu a obsahovat konečný názor správy. Odpověď, kterou správa oznamuje dotčenému, že jeho žádost je posuzována, tedy není aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení. Informace poskytnuté likvidačním oddělením společného systému nemocenského pojištění, z nichž vyplývá, že rozhodnutí bude přijato později, nesplňují tedy definici aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení.

(viz body 46 a 47)

Odkazy:

Tribunál: 1. října 1991, Coussios v. Komise, T‑38/91, Recueil, s. II‑763, bod 31; 16. března 1993, Blackman v. Parlament, T‑33/89 a T‑74/89, Recueil, s. II‑249, body 27, 29 a 30; 30. června 1993, Devillez a další v. Parlament, T‑46/90, Recueil, s. II‑699, body 13 a 14; 17. března 1998, Carraro v. Komise, T‑183/95, Recueil FP, s. I‑A‑123 a II‑329, body 19 až 22; 21. července 1998, Mellett v. Soudní dvůr, T‑66/96 a T‑221/97, Recueil FP, s. I‑A‑449 a II‑1305, bod 83

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2006, Grünheid v. Komise, F‑101/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑55 a II‑A‑1‑199, bod 33, a citovaná judikatura; 29. listopadu 2007, Pimlott v. Europol, F‑52/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑395 a II‑A‑1‑2197, bod 50; 10. března 2009, Giaprakis v. Výbor regionů, F‑106/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑53 a II‑A‑1‑231, bod 43

2.      Na žalobu, podanou týmž žalobcem jako žaloba podaná dříve, která směřuje proti zamítnutí týmž orgánem uznat jeho zdravotní situaci jako závažnou nemoc a která je založena na týchž žalobních důvodech, se vztahuje námitka překážky věci zahájené a musí být tedy odmítnuta jako nepřípustná.

(viz body 53 a 54)

Odkazy:

Soudní dvůr: 17. května 1973, Perinciolo v. Rada, 58/72 a 75/72, Recueil, s. 511, body 3 až 5; 19. září 1985, Hoogovens Groep v. Komise, 172/83 a 226/83, Recueil, s. 2831, bod 9

Tribunál: 14. června 2007, Landtag Schleswig-Holstein v. Komise, T‑68/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 16

Soud pro veřejnou službu: 25. ledna 2008, Duyster v. Komise, F‑80/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑7 a II‑A‑1‑15, bod 52

3.      Pouze v případě, kdy napadené rozhodnutí obsahuje alespoň počátek odůvodnění před podáním žaloby, je správa oprávněna během řízení poskytnout dodatečné informace a splnit svou povinnost uvést odůvodnění. V případě implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úhradu léčebných výdajů spojených s nemocí z povolání, které neobsahuje žádné odůvodnění, je taková možnost zakázána.

(viz bod 65)

Odkazy:

Tribunál: 20. září 1990, Hanning v. Parlament, T‑37/89, Recueil, s. II‑463, body 41 a 44.