Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 14 września 2010 r.


Sprawa F‑85/09


Francisco Rossi Ferreras

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie oceny za rok 2001/2002 – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność – Następstwa cofnięcia aktu – Określenie celów

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której F. Rossi Ferreras żąda stwierdzenia nieważności swego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej „za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.”.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.


Streszczenie


1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Następstwa stwierdzenia nieważności aktu kończącego postępowanie administracyjne

(art. 233 WE)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – System wprowadzony przez Komisję – Przejście od dawnego do nowego systemu

(regulamin pracowniczy, art. 43)

4.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, art. 43)

5.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Zmiana ocen w stosunku do wcześniejszej oceny – Obowiązek uzasadnienia – Zakres

(regulamin pracowniczy, art. 43)


1.      Stwierdzenie przez sąd Unii nieważności aktu kończącego postępowanie administracyjne, obejmujące kilka etapów, niekoniecznie prowadzi do stwierdzenia nieważności całego postępowania poprzedzającego wydanie zaskarżonego aktu, niezależnie od merytorycznego czy formalnego uzasadnienia wyroku stwierdzającego nieważność.

(zob. pkt 49)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑2/95 Industrie des poudres sphériques przeciwko Radzie, 15 października 1998 r., Rec. s. II‑3939, pkt 91

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑50/06 Lebedef‑Caponi przeciwko Komisji, 25 kwietnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑109, II‑A‑1‑597, pkt 37; sprawa F‑46/07 Tzirani przeciwko Komisji, 22 października 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑323, II‑A‑1‑1773, pkt 53


2.      Jeśli projekt sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej został sporządzony nieprawidłowo, ponieważ oceniający wcześniej nie przeprowadził wymaganej rozmowy w sprawie oceny, to nieprawidłowość ta zostaje faktycznie usunięta, gdy formalne spotkanie z oceniającym lub zatwierdzającym zostaje zorganizowane po sporządzeniu tego sprawozdania, lecz zanim stanie się ono ostateczne, a w trakcie tego spotkania zainteresowana osoba może przedstawić swoje uwagi.

(zob. pkt 53, 54)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑155/03, T‑157/03 i T‑331/03 Cwik przeciwko Komisji, 13 grudnia 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑411, II‑1865, pkt 159–161


3.      Z art. 4 ust. 1 i z art. 7 ust. 1 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, wydanych przez Komisję, wynika, że oceny wydajności pracy urzędników w trakcie postępowania za okres 2001/2002 dokonuje się bez względu na brak wcześniejszego określenia celów. Jednakże omawiany brak nie wyklucza tego, by przełożeni przydzielali urzędnikowi konkretne zadania.

W tych okolicznościach nic nie stoi na przeszkodzie temu, by oceniający wskazał w sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej za dany okres odniesienia, że urzędnik nie osiągnął swoich celów, jeśli tak jest, w sytuacji, gdy owe zadania zostały określone w znanym urzędnikowi opisie stanowiska.

Ważności takiego sprawozdania nie może podważyć argument, zgodnie z którym przydzielone urzędnikowi zadania nie są na tyle konkretne, aby umożliwić mu dokładne określenie sposobu, w jaki ma je wykonywać. Przy takim bowiem założeniu w gestii urzędnika leżałoby zwrócenie się do swych przełożonych z prośbą o wyjaśnienia i konieczne porady.

(zob. pkt 55–57)

4.      Instytucje Unii korzystają z szerokiego zakresu uznania odnośnie do oceny pracy swoich urzędników. W rezultacie wartościujące oceny urzędników zawarte w sprawozdaniach z oceny są wyłączone z kontroli sądowej, której dokonuje się jedynie w odniesieniu do ewentualnych nieprawidłowości formalnych, oczywistych błędów w ocenie administracji, oraz ewentualnego nadużycia władzy.

(zob. pkt 72)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑249/04 Combescot przeciwko Komisji, 12 września 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑181, II‑A‑1‑1219, pkt 78


5.      Administracja ma obowiązek uzasadniać wszystkie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej w sposób dostateczny i szczegółowy, aby umożliwić zainteresowanemu przedstawienie uwag w przedmiocie tego uzasadnienia, przy czym przestrzeganie tego wymogu jest tym bardziej istotne wówczas, gdy ocena zostaje obniżona w stosunku do wcześniejszej oceny.

Jednak, ponieważ jakość pracy urzędnika może ulegać zmianie w zależności od okresu odniesienia, to aby na oceniającym i zatwierdzającym spoczywał szczególny obowiązek uzasadnienia, konieczne jest, by istniała dostatecznie duża różnica pomiędzy kolejnymi sprawozdaniami z przebiegu kariery zawodowej.

(zob. pkt 79, 81)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑187/01 Mellone przeciwko Komisji, 12 czerwca 2002 r., RecFP s. I‑A‑81, II‑389, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa T‑50/04 Micha przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑339, II‑1499, pkt 36

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑111/05 Sanchez Ferriz przeciwko Komisji, 15 marca 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑71, II‑A‑1‑425, pkt 65; sprawa F‑93/08 N przeciwko Parlamentowi, 10 listopada 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑433, II‑A‑1‑2339, pkt 86