Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 14. septembra 2010

Vec F‑85/09

Francisco Rossi Ferreras

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotené obdobie 2001/2002 – Správa o služobnom postupe – Výkon rozsudku o zrušení – Dôsledky späťvzatia aktu – Stanovenie cieľov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou F. Rossi Ferreras navrhuje zrušenie jeho správy o služobnom postupe „za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002“

Rozhodnutie: Žaloba žalobcu sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Žaloba o neplatnosť – Rozsudok o zrušení – Účinky – Dôsledky zrušenia aktu, ktorým sa končí správne konanie

(Článok 233 ES)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

3.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Systém zavedený Komisiou – Prechod zo starého systému na nový

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

4.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Súdne preskúmanie – Obmedzenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

5.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Zmena posúdenia v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Zrušenie aktu súdom Únie, ktorým sa končí správne konanie zahŕňajúce niekoľko rozdielnych štádií, nemá nutne za následok zrušenie celého konania, ktoré predchádzalo prijatiu napadnutého aktu, bez ohľadu na vecné či procesné dôvody rozsudku o zrušení.

(pozri bod 49)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. októbra 1998, Industrie des poudres sphériques/Rada, T‑2/95, Zb. s. II‑3939, bod 91

Súd pre verejnú službu: 25. apríla 2007, Lebedef‑Caponi/Komisia, F‑50/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑109 a II‑A‑1‑597, bod 37; 22. októbra 2008, Tzirani/Komisia, F‑46/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑323 a II‑A‑1‑1773, bod 53

2.      Pokiaľ návrh správy o služobnom postupe nebol riadne vypracovaný, pretože hodnotiteľ predtým nevykonal vyžadovaný hodnotiaci pohovor, táto nesprávnosť je účinne napravená, pokiaľ sa uskutoční formálny pohovor s hodnotiteľom alebo overovateľom po vypracovaní uvedenej správy ale predtým, ako sa stane konečnou, v priebehu ktorého dotknutá osoba môže uviesť svoje pripomienky.

(pozri body 53 a 54)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. decembra 2005, Cwik/Komisia, T‑155/03, T‑157/03 a T‑331/03, Zb. VS s. I‑A‑411 a II‑1865, body 159 až 161

3.      Z článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou vyplýva, že hodnotenie výkonu úradníkov za obdobie 2001/2002 sa uskutoční bez ohľadu na predchádzajúce nestanovenie cieľov. Táto absencia však nevylučuje, aby úradníkovi jeho nadriadený neprideľoval presné úlohy.

Za týchto podmienok nič nebráni tomu, aby hodnotiteľ v správe o služobnom postupe uviedol, že hodnotený úradník počas referenčného obdobia nedosiahol svoje ciele, pokiaľ to je taký prípad, keďže jeho úlohy boli definované v jeho pracovnej náplni, ktorá mu bola známa.

Platnosť takej správy sa nemôže spochybniť tvrdením, podľa ktorého úlohy uložené úradníkovi nie sú dostatočne presné na to, aby mohol presne zistiť, ako ich má splniť. V takom prípade bolo totiž jeho povinnosťou požiadať svojho nadriadeného o potrebné vysvetlenia a usmernenia.

(pozri body 55 – 57)

4.      Inštitúcie Únie majú širokú mieru voľnej úvahy pri hodnotení práce svojich úradníkov. Hodnotové úsudky o úradníkoch uvedené v správach o služobnom postupe sú vylúčené zo súdneho preskúmania, ktoré sa vzťahuje len na prípadné formálne vady, zjavné skutkové omyly v posúdeniach administratívou, ako aj na prípadné zneužitie právomoci.

(pozri bod 72)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. septembra 2007, Combescot/Komisia, T‑249/04, Zb. VS s. I‑A‑1‑181 a II‑A‑1‑1219, bod 78

5.      Administratíva má povinnosť dostatočne a podrobne odôvodniť správu o služobnom postupe a umožniť tým dotknutej osobe vyjadriť pripomienky k tomuto odôvodneniu, dodržanie týchto požiadaviek je tým dôležitejšie, keď hodnotenie je horšie v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením.

Keďže sa výkony úradníkov môžu v jednotlivých referenčných obdobiach navzájom líšiť, v prípade existencie dostatočne závažnej odchýlky medzi za sebou nasledujúcimi správami o služobnom postupe má hodnotiteľ a overovateľ osobitnú povinnosť odôvodnenia.

(pozri body 79 a 81)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81 a II‑389, bod 27 a citová judikatúra; 25. októbra 2005, Micha/Komisia, T‑50/04, Zb. VS s. I‑A‑339 a II‑1499, bod 36

Súd pre verejnú službu: 15. marca 2007, Sanchez Ferriz/Komisia, F‑111/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑71 a II‑A‑1‑425, bod 65; 10. novembra 2009, N/Parlament, F‑93/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑433 a II‑A‑1‑2339, bod 86