Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 8. decembra 2010

Vec F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE podľa jej článku 106a, ktorou F. Arroyo Redondo navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. novembra 2009 o jeho nezaradení do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AD 10 v rámci povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie: Vec F‑77/10, Arroyo Redondo/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody uzatvorenej medzi nimi.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)