Language of document :

Жалба, подадена на 6 февруари 2012 г. - Европейска комисия/Република Литва

(Дело C-61/12)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė, G. Wilms и G. Zavvos)

Ответник: Република Литва

Искания на ищеца

да се установи, че като забранява регистрацията на леки автомобили, чийто волан е монтиран от дясната страна, и/или като изисква преди регистрацията воланът, монтиран от дясната страна на нов лек автомобил или на по-рано регистриран в друга държава членка лек автомобил, да бъде преместен от лявата страна, Република Литва не е изпълнила задълженията си по Директива 70/311/ЕИО2 на Съвета от 8 юни 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на тeхните ремаркета, Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и по член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

да се осъди Република Литва да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

1.    Съгласно законодателството на Република Литва не се разрешава регистрация на нови леки автомобили с кормилно оборудване от дясната страна, макар тези автомобили да отговарят на изискванията, установени от Рамкова директива 2007/46/EО и от специалните директиви, посочени в приложение ІV към нея. На 29 април 2009 г. Директива 2007/46/ЕО отмени и замени Директива 70/156/ЕИО. Срокът за транспониране на Директива 2007/46/ЕО изтече на 29 април 2009 г.

2.    По силата на член 4, параграф 3 от Рамкова директива 2007/46/ЕО компетентните институции на държавите членки трябва да регистрират новия лек автомобил ако отговаря на техническите изисквания, установени от тази директива и в отделните директиви. Директива 2007/46/ЕО не предвижда възможност за отказ да се регистрира нов лек автомобил в зависимост от това от коя страна е монтирано кормилното оборудване. Този извод се потвърждава и от разпоредбите на специалната директива 70/311/EИО, които са посочени в приложение ІV към рамковата директива. Член 2а от Директива 70/311/EИО забранява на държавите членки да откажат регистрация на лек автомобил на основания, свързани с кормилното оборудване, ако това оборудване отговаря на установените от директивата изисквания. В приложенията към директива 70/311/EИО не е посочено от коя страна трябва да бъде монтирано кормилното оборудване, включително воланът, нито е посочено, а fortiori, че страната на пътя, по който следва да се движи колата, определя страната на кормилното оборудване в автомобила.

3.    В случай, че лекият автомобил отговаря на всички изисквания на посочените директиви, няма причина, която може да позволи на държавите членки, където движението е от дясната страна на пътя, да изискват воланът да бъде преместен от лявата страна, за да бъде регистриран автомобилът. За гарантиране на безопасността по пътищата приспособяването, съгласно рамковата директива и специалните директиви, на автомобил с волан от дясната страна към дясно пътно движение не налага преместване на волана от лявата страна.

4.    Съгласно законодателството на Република Литва не се разрешава и регистрацията на регистрирани по-рано в друга държава членка леки автомобили, чието кормилно оборудване е от дясната страна. Следва да се подчертае, че това законодателство не провежда разграничение според това дали по-рано съответният автомобил е бил регистриран в държава членка, където пътното движение е от лявата страна или в държава членка, където то е от дясната страна.

5.    Член 34 ДФЕС, който забранява количествените ограничения върху вноса, както и всички мерки с равностоен ефект, се прилага към тези забрани. Въз основа на постоянната практика на Съда актовете на държавите членки, които могат пряко или непряко, действително или потенциално, да възпрепятстват търговията в рамките на Европейския съюз трябва да се смятат за мерки с равностоен на количествени ограничения ефект.

6.    Прилаганата в Република Литва забрана за регистрацията на леки автомобили с кормилно оборудване от дясната страна, когато тези автомобили са били регистрирани по-рано в друга държава членка, има равностоен на количествени ограничения ефект по силата на член 34 ДФЕС, тъй като стоките от друга държава (леки автомобили, произведени и регистрирани в друга държава членка) не могат да бъдат използвани на литовския пазар, освен ако кормилното им оборудване бъде преместено от другата страна. Отказът за регистрация на автомобилите с кормило от дясната страна задължава техните собственици да извършат сравнително скъпо преместване на кормилното оборудване и възпира вноса на такива автомобили в Република Литва.

7.    Отказът за регистрация в Република Литва на леки автомобили с кормило от дясната страна не представлява подходящо средство за осигуряване на безопасността по пътищата. Според Комисията автомобилите с кормило от дясната страна не създават проблеми за безопасността по пътищата, а водачът трябва да привикне да управлява автомобила с кормилно оборудване от дясната страна при дясно пътно движение, така че управлението на този автомобил да не създава опасност за другите участници в пътното движение. Комисията желае да насочи вниманието на Съда към непоследователността в позицията на Република Литва: лицата, които по стечение на обстоятелствата управляват леки автомобили с волан от дясната страна (например туристи), които не са привикнали към специфичния характер на дясното пътно движение, представляват по-голяма заплаха за безопасността по пътищата, отколкото водачи, които постоянно управляват такива автомобили при дясно пътно движение. С течение на времето водачите, които постоянно управляват леки автомобили с волан от дясната страна, привикват към дясното пътно движение и не представляват никаква заплаха за безопасността по пътищата.

____________

1 - Директива 70/311/EИО на Съвета от 8 юни 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на техните ремаркета (ОВ L 196, стр. 14, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 1, стр. 76).

2 - Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (OВ L 263, 2007 г., стр. 1).

3 - Директива 70/156/EИО от 6 февруари 1970 година за сближаването на законодателствата на държавите членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 42, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 1, стр. 41).